การจ้างเหมา คนงาน

guest profile image guest
เรียนถาม ท่านคลังจังหวัด

    กรณีจ้างเหมา ผู้ช่วยนักวิจัย   ทั้งปี เกินหนึ่งแสนบาท ต้องดำเนินการอย่างไร (มีตัวคนอยู่แล้ว) เพราะต้องประกาศราคากลาง   หากจะทำสัญญาระยะสั้น  สามเดือน  หกเดือน  ก็จะเข้าข่าย  การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง   หากทำสญญาระยะยาว  ก็กลัวผู้รับจ้างลาออก (ทิ้งงาน)  รบกวนช่วยชี้ช่องทางด้วยครับ

ความคิดเห็น
guest profile guest
ถ้าคุณทำจ้างเหมาก็ต้องสอบราคา

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

10 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การนับเวลาเพื่อเบิกเบี้ยเลี้ยง 16 อ่าน 23,624 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon ขอถามกรณีเบิกค่าเช่าบ้าน 98 อ่าน 23,613 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 14 อ่าน 19,700 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
9 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าพาหนะกรณีไปอบรม 31 อ่าน 16,237 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 5 อ่าน 16,025 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา
guest Icon การเบิกค่าขนย้าย 10 อ่าน 14,445 10 ปีที่ผ่านมา
10 ปีที่ผ่านมา