กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ความคิดเห็น
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์


jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ


jirayutinf53 profile image jirayutinf53
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง


jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติ


jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

jirayutinf53 profile image jirayutinf53
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้เเก่ประเทศไทยเเละพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ขอพระองค์ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอพระองค์ท่านทรงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป กระผมจะพยายามทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา
jirayutinf53 profile image jirayutinf53
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่ง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
baemp1 profile image baemp1
จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา จาก ข้าราชการ ร้อย.สห.จทบ.ร.บ.
thanomsak profile image thanomsak
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

kyoko profile image kyoko

จักขอเจริญรอยตามเบี้องบาททุกขาติไป ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

tonhomzuza profile image tonhomzuza

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย ในหลวงคือกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ท่านทรงปกครองประเทศโดยยึดหลักทศพิศราชธรรม พระองค์ทรงห่วงใยดูแลประชาชนของท่านทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และปลูกจิตสำนึกสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนของท่าน

kyoko profile image kyoko

ขอพระองค์ทรงพระพลานามัยแข็งแรง คนไทยทุกคนขอจงรักภักดี ทรงพระเจริญ

kyoko profile image kyoko
ทรงงานเพื่อเป็นต้นแบบให้กับราษฏร์ทุกหมู่เหล่า ได้มีอาชีพเลี้ยงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
coolweather profile image coolweather
.ในหลวงทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง
มีเตาเผาถ่านที่ทำจากแกลบข้าว

2.พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

3.ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ

4.ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข

5.พวกเราทุกคนจะต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อ

6.ในหลวงมีมูลนิธิต่าง ๆ มากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่น
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นต้น

7.ในหลวงทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในถิ่นห่างไกล เช่น ทาง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

8.พระมหากษัตริย์ไทย เป็นผู้เข้าใจความเป็นอยู่ทุกชนชั้น

9.ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

10.จะดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

11.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ พ่อพิมพ์ของชาติ

12.สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด

13.จะยากดีมีจน เราก็คนไทย จงเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์

14.รักในหลวง เพราะในหลวงช่วยเหลือประชาชนทุกชนชั้นแม้อยู่ถิ่นทุรกันดารก็ตาม

15.ในหลวง ควงประชา พัฒนา ประชาธิปไตย

16.พันธมิตร ไม่ใช่มิตร เพื่อประชาธิปไตย ทำไมต่อต้าน
ที่มาจากประชาธิปไตย

17.พระมหากษัตริย์ไทย ที่หนึ่งในดวงใจปวงประชา

18.พระองค์ทรงริเริ่มทำฝายทดน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำและสร้างความ ชุ่มชื่นให้กับป่า

19.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาคิดค้นฝนเทียม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในยามที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล

20.แม้คนต่างชาติต่างภาษา
ยังยกย่องพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์

21.พระองค์ทรงมีโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชน

22.พระองค์ทรงให้ประชาชนรู้จักความพอเพียง

23.พระองค์ทรงช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกชนชั้น

24.พระองค์ทรง ปราชญ์ เปรื่องเรื่องศาสตร์ทุกศาสตร์

25.เหยื่อทุกหยาดของพ่อหลวง เพื่อประชาชนทุกคน

26.พ่อหลวงทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของปวงชนชาวไทย

27.โครงการต่าง ๆ ของพระองค์ ก็เพื่อประชาชนได้อยู่อย่างมีความสุข

28.พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลก เป็นนักพัฒนา

29.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้ใช้หญ้าแฝกในการปรับปรุงและพัฒนาดินทีแข็งเป็นดาน
เพื่อการเพาะปลูก

30.พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจของประชาชน

31.ผืนแผ่นดินที่อาศัยทุกวันนี้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยรักษาเอกราชไว้ให้คงอยู่

32.ด้วยพระบารมีประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้

33.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนไทยมีความสุขอย่างแท้จริง

34.หยาดเหยื่อทุกหยดของพระองค์ เพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข

35.ขอให้คนไทยสามัคคี เพื่อพระเจ้าอยู่หัว

36.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีน้ำพระทัยกว้างไกลกว่ามหาสมุทร

37.ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง

38.พ่อหลวง คือ พ่อเรา

39.ราชินีคือแม่ของแผ่นดิน

40.ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข ไร้ทุกข์เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์

41.พระมหากษัตริย์ไทยเปรียบได้ดังพระอินทร์บนสวรรค์

42.ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของประชาชนทั่วหล้า

43. ๖๐ ล้านใจเทิดไท้ในหลวง

44.รู้รักสามัคคีภักดีต่อแผ่นดิน

45.ร้อยดวงใจถวายไท้องค์ราชัน

46.ฝนแล้งท่านช่วยเรา น้ำท่วมท่านช่วยเรา หนาวท่านช่วยเรา

47.เป็นคนดี ทำความดี คิดแต่สิ่งดี ๆ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง

48.ท่านปกครองเราดุลพ่อปกครองลูก

49.เทิดไท้องค์ราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

50.เป็นลูกที่ดีของพ่อ ด้วยความรัก ด้วยความภักดี ตลอดไป
kyoko profile image kyoko
ปวงชนชาวไทยร่วมใจกันถวายความดี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile image kyoko
ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยทั้งปวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile image kyoko
ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชาทุกหมู่เหล่า ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญ
kyoko profile image kyoko
ทรงพระผู้ประทานความสุขให้คนไทยทุกคน พร้อมทั้งเป็นที่หนึ่งในดวงใจปวงประชา
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 114 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 465 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 860 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 702 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 699 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 659 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,189 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,398 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,012 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,614 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,718 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,294 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา