กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

jirayutinf53 profile image jirayutinf53
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ความคิดเห็น
kyoko profile kyoko

ทรงพระราชทานแนวทางในการนำพาเศรษฐกิจพอเพียง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พ่อผู้เป็นพลังของแผ่นดินไทย
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4

เหนือเกล้าสิ่งอื่นใด คนไทยเทิดทูนเหนือเกล้า คือกษัตริย์ไทย

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4

พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4

รักในหลวง อย่าก่อความขัดแย้งและสร้างเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทยสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง
thanomsak profile thanomsak
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข


tonhomzuza profile tonhomzuza

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข 
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4

ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4

" กษัตริย์นักพัฒนา "  พระราชดำริ  แปรรูป  ผลการเกษตร  สายพระเนตร  แปรประโยชน์ เพิ่มมูลค่า  เป็นผลิตภัณฑ์  เผยแพร่  พัฒนา  เป็นวิชา  หาเลี้ยงชีพ  ด้วยพอเพียง

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พ่อนั้นตื่น ทุกเวลา จนชาชิน
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
องค์พ่อทิพย์ แปดสิบศก ยังผกผลิน
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ทั่วโลกยิน ล้วนยกย่อง พ่อผองไทย
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอให้พระองค์อยู่ตราบนานเท่านาน
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา
kyoko profile kyoko

ทรงพระพลานามัยแข็งแรง ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของราษฏร์ทุกหมู่เหล่า ทรงพระเจริญ

service_division2013 profile service_division2013
เป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี


มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 


พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน

kyoko profile kyoko
ทรงเปี่ยมด้วยพระกรุณาที่ยิ่งใหญ่ต่อราษฏร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 
service_division2013 profile service_division2013
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
จาก กบร.ศป.
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม ที่เห็นคนไทยรักกัน

wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้ราษฏร์สุขทุกถิ่นไทยแปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม ซึ่งประชาชนชาวไทยทุกคนควรที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินชีวิต
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ขอให้พ่ออยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศ
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ทรงเป็นตัวอย่าง แบบอย่าง การอยู่แบบพอเพียง
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
ทรงปกครองบ้านเมือง ด้วยความเป็นธรรม
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
พ่อหลวงทรงเตือนคนไทย ให้รักกันมาก ๆ ด้วยความสามัคคี
wuttisak_cc4 profile wuttisak_cc4
แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง
kyoko profile kyoko
ทรงมีพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile kyoko
แผ่นดินทองของเราทุกคน ช่วยกันดูแลและร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
kyoko profile kyoko
แผ่นดินทองของเราทุกคน ช่วยกันดูแลและร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
kyoko profile kyoko
ทรงพระกรุณาธิคุณเป็นล้นเป็นที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ขอพระบารมีทรงปกครองประเทศ 
guest profile guest
คนไทยทุกหมู่เหล่าขอถวายความจงรักภักดีไว้เหนือเกล้า ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pirun Icon เรารักพระเจ้าอยู่หัว 12 อ่าน 7,927 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เราเทิดทูนสถาบัน 40 อ่าน 8,615 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เรารักในหลวง 14 อ่าน 6,310 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 46 อ่าน 6,597 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
noymessi10 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 31 อ่าน 5,635 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
fern111039 Icon เทิิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,919 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
aonapisit Icon ถวายพระพรในหลวง 6 อ่าน 7,496 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
35030 Icon ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20 อ่าน 5,297 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
nakrab Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,957 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
chammc Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 112 อ่าน 6,485 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
cseers Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 110 อ่าน 5,187 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา