เรารักพระเจ้าอยู่หัว

pirun profile image pirun
เราทหารทุกเหล่ารักและเทิดทูนในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.เรา
ความคิดเห็น
pirun profile image pirun
หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม  ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์   ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ...ยิ่ง ๆ ขึ้นไปตราบนานเท่านาน  ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
 พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์  ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล. ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย  ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
รวมใจภักดี รัก ในหลวง ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ  ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา  ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข  ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
 ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง  ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ   ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
 เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา    ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ   ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป   ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”  ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
 “เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความ ไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”   ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบ กู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป  ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม   ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่  ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
 ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการ ทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ ร่วมในกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
pirun profile image pirun
ร้อย บก.และ บรฯ.พัน.ป.ศป.
เราทหารทุกเหล่ารักและเทิดทูนในหลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน 

wuttisak_cc4 profile image wuttisak_cc4
ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ
wuttisak_cc4 profile image wuttisak_cc4
ขอให้นายหลวงของเราทรงพระเจริญ
wuttisak_cc4 profile image wuttisak_cc4
ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทย
wuttisak_cc4 profile image wuttisak_cc4
อย่าให้ใครมาดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ของเรา
wuttisak_cc4 profile image wuttisak_cc4
พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงทำเพื่อลูก เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน
kyoko profile image kyoko
น้ำพระทัยที่ยิ่งใหญ่ ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
pirun profile image pirun
ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 
pirun profile image pirun
ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
pirun profile image pirun
ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
pirun profile image pirun
ร้อย.บก.และ บร.พัน.ป.ศป.
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์ ๓๐ ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข 
kyoko profile image kyoko
พระบารมีที่ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรให้มีความร่มเย็นเป็นสุขใจ ขอพระองค์พระเจริญ
kyoko profile image kyoko
ทรงเป็นพระผู้นำประเทศอย่างยิ่งใหญ่ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile image kyoko
พสกนิกรทุกหมู่เหล่าขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรพ้นจากทุกข์ภัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
kyoko profile image kyoko
ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคีของทุกๆ คน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทั้งประเทศ
taanaa profile image taanaa
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

kyoko profile image kyoko
สามัคคีที่ยิ่งใหญ่ ร่วมแรงร่วมใจกัน ช่วยกันน้อมนำแนวทางพระราชดำริ ทรงพระเจริญ
kyoko profile image kyoko
จงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้แด่ในหลวงของเรา และสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกๆ พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
benzaku Icon เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ 1 อ่าน 116 8 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
jariyadop Icon พื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 7 อ่าน 465 3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
3 ปีที่ผ่านมา
army4504 Icon ขอเชิญร่วมเทิดทูลสถาบัน 1 อ่าน 862 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก ทพ32 อ่าน 702 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 701 4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
shunkokoo Icon ฉก.ทพ.32 อ่าน 660 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
artycenter Icon เทิดทูนสถาบัน (กรม นร.รร.ป.ศป.) 3 อ่าน 1,190 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 18 อ่าน 3,402 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 6 อ่าน 2,014 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
sdatg15 Icon เทิดทูนสถาบันฯ 8 อ่าน 2,615 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
nam948 Icon เทิดทูนในหลวง 5 อ่าน 1,719 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
panpattana4 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 16 อ่าน 2,297 5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา