อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง

uttaradit profile image uttaradit

อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง

--------------------------------------

  1. อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางรถหมวด 1 หมวด 4 กรุงเทพมหานคร
  1. รถหมวด 1หมายถึง เส้นทางรถยนต์โดยสารประจำทาง ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่อยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร
  2. รถหมวด 4หมายถึง เส้นทางรถโดยสารรถยนต์โดยสาร ซึ่งประกอบด้วยเส้นทางสายใหญ่ และเส้นทางสายย่อยซึ่งแยกไปยังหมู่บ้านหรือแหล่งชุมชนต่าง ๆ ระหว่างจุดต้นทางและปลายทางอยู่รอบเขตกรุงเทพฯ โดยรวมทั้งรถเมล์เล็กในซอยหรือรถสองแถวด้วย

ตารางแสดงอัตราค่าโดยสารสำหรับรถหมวด 1 ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่อง

ประเภทรถ

หมวด 1

ค่าโดยสาร (บาท)

มติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ครั้งที่ , วันที่

1. รถโดยสารธรรมดา

 

 

1.1. รถมาตรฐาน 3 [รถโดยสารธรรมดา] (รถขสมก.)

ไม่เกิน 7.00

22/2551, 16 ธันวาคม 2551

1.2 รถมาตรฐาน 3 [รถโดยสารธรรมดา] (รถร่วม ขสมก.)

ไม่เกิน 8.00

22/2551, 16 ธันวาคม 2551

1.3 รถมาตรฐาน 3 จ [รถโดยสารธรรมดาที่มีจำนวนที่นั่งตั้งแต่ 13 ถึง 24 ที่นั่ง]

8.00

3/2555, 25 เมษายน 2555

ค่าธรรมเนียมเพิ่ม

 

 

รถวิ่งบนทางด่วน

เพิ่มค่าบริการ 2 บาท

22/2526 , 31 พฤษภาคม 2526

รถวิ่งกลางคืน(23.00 05.00 น.)

เพิ่มค่าบริการ 1.50 บาท

34/2527 , 4 ธันวาคม 2527

รถด่วน

เพิ่มค่าบริการ 1 บาท

9/2528 26 มีนาคม 2528

2. รถโดยสารปรับอากาศ

 

 

2.1. รถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศธรรมดา)

0 - 8 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 11.00 บาท

8 - 12 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 13.00 บาท

12 - 16 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 15.00 บาท

16 - 20 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 17.00 บาท

20 ก.ม.ขึ้นไป ค่าโดยสารไม่เกิน 19.00 บาท

22/2551, 16 ธันวาคม 2551

2.2 รถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน EURO หรือเทียบเท่า)

0 – 4 ก.ม. ค่าโดยสารไม่เกิน 12.00 บาท

4 - 8 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 14.00 บาท

8 - 12 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 16.00 บาท

12 - 16 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 18.00 บาท

16 - 20 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 20.00 บาท

20 24 ก.ม. ค่าโดยสารไม่เกิน 22.00 บาท

24 ก.ม.ขึ้นไป ค่าโดยสารไม่เกิน 24.00 บาท

22/2551, 16 ธันวาคม 2551

2.3 รถไมโครบัส

1. รถมาตรฐาน 2 จ. แบบประกันที่นั่ง ให้จัดเก็บค่าโดยสารไม่เกิน 40 บาทต่อคนต่อเที่ยว

2. รถมาตรฐาน 2 ค. แบบประกันที่นั่ง ให้จัดเก็บค่าโดยสารไม่เกิน 30 บาทต่อคนต่อเที่ยว

3. รถมาตรฐาน 2 ง. แบบไม่ประกันที่นั่ง (มีที่ยืน) ให้จัดเก็บค่าโดยสารไม่เกิน 20 บาทต่อคนต่อเที่ยว

7/2551 22 เมษายน 2551

2.4 รถตู้โดยสารปรับอากาศ

1. ระยะ 10 กม.แรก กม.ละไม่ เกิน 1 บาท ส่วนที่เกิน 10 กม. กม.ละไม่เกิน 0.60 บาท รวมกับ ค่าทางด่วน (สำหรับเส้นทางที่ ใช้ทางด่วน) ไม่เกิน 5 บาทต่อ คนต่อเที่ยว

2. ให้ปรับอัตราค่าโดยสารตามข้อ 1 เพิ่มขึ้น 2 บาทต่อคนต่อเที่ยวทุกเส้นทาง

4/2549, 1 กุมภาพันธ์ 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตารางแสดงอัตราค่าโดยสาร สำหรับรถหมวด 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ประเภทรถ

หมวด 4

ค่าโดยสาร (บาท)

มติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง

ครั้งที่ , วันที่

1. รถโดยสารธรรมดา

 

 

1.1 รถมาตรฐาน 3 [รถโดยสารธรรมดา]

ไม่เกิน 8.00

22/2551, 16 ธันวาคม 2551

1.2 รถมาตรฐาน 3 [รถโดยสารธรรมดาเดิมและหรือรถโดยสารสองแถว]

7.00

3/2555, 25 เมษายน 2555

2. รถโดยสารปรับอากาศ

 

 

2.1 รถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศ)

0 - 8 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 9.00 บาท

8 - 12 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 11.00 บาท

12 - 16 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 13.00 บาท

16 - 20 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 15.00 บาท

20 -24 ก.ม. ค่าโดยสารไม่เกิน 17.00 บาท

22/2551, 16 ธันวาคม 2551

2.2 รถมาตรฐาน 2 (รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน EURO หรือเทียบเท่า)

0 – 4 ก.ม. ค่าโดยสารไม่เกิน 12.00 บาท

4 - 8 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 14.00 บาท

8 - 12 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 16.00 บาท

12 - 16 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 18.00 บาท

16 - 20 กม. ค่าโดยสารไม่เกิน 20.00 บาท

20 24 ก.ม. ค่าโดยสารไม่เกิน 22.00 บาท

24 ก.ม.ขึ้นไป ค่าโดยสารไม่เกิน 24.00 บาท

22/2551, 16 ธันวาคม 2551

ค่าธรรมเนียมเพิ่ม

รถวิ่งกลางคืน(22.00 05.00 น.)

 

เพิ่มค่าบริการ 2.00 บาทตลอดสาย

 

3/2555, 25 เมษายน 2555

 


2.  อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางหมวด 2 หมวด 3

2.1 รถหมวด 2  หมายถึง เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากสถานีขนส่งกรุงเทพฯ และไปสิ้นสุดเส้นทางในจังหวัดต่างๆ ในส่วนภูมิภาค เช่น กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และ กรุงเทพฯ - หาดใหญ่ เป็นต้น

2.2 รถหมวด 3  หมายถึง  เส้นทางซึ่งมีจุดเริ่มต้นในจังหวัดหนึ่ง และไปสิ้นสุดเส้นทางในอีกจังหวัดหนึ่งในส่วนภูมิภาค  ระหว่างกลางเส้นทางอาจจะผ่านเขตจังหวัดต่างๆ จังหวัดเดียวหรือหลายจังหวัดก็ได้ เช่น สระบุรี - หล่มสัก  และ เชียงใหม่ - ตาก เป็นต้น

          การคำนวณค่าโดยสารรถประจำทางหมวด 2 หมวด 3 คิดเป็นอัตราต่อกิโลเมตร โดยคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางได้กำหนดอัตราค่าโดยสาร ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ได้อนุมัติให้ใช้อัตราดังนี้

อัตรา

อัตรา ก.

อัตรา ข.

อัตรา ค.

ระยะทาง

40 กม.แรก กม.ละ

0.55

0.60

0.65

ระยะทาง 40 - 100 กม.ๆ ละ

0.50

0.55

0.60

ระยะทาง 100 - 200 กม.ๆ ละ

0.46

0.51

0.56

ระยะทาง 200 กม. ขึ้นไป กม.ๆ ละ

0.42

0.47

0.52

ในกรณีที่คำนวณค่าโดยสารได้ต่ำกว่า 8 บาท ให้คิดค่าโดยสารเท่ากับ 8 บาท

 

ค่าโดยสารตามลักษณะถนน

อัตราค่าโดยสารข้างต้นเป็นอัตราสำหรับถนนลาดยาง (อัตรา ก.) สำหรับถนนอื่น ๆ ค่าโดยสารจะเพิ่มขึ้น ดังนี้

1. ถนนถนนลูกรัง (อัตรา ข.) หรือทางขึ้นลงเขาซึ่งมีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 4 ขึ้นไป เป็นระยะทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของช่วงทางขึ้นลงเขานั้น ให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก ก.ม. ละ 0.05 บาท เฉพาะระยะทางที่เป็นลูกรังหรือทางขึ้นลงเขา

2. ทางชั่วคราว (อัตรา ค.) หรือทางขึ้นลงเขา ซึ่งมีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 4 ขึ้นไป เป็นระยะทางไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ของช่วงทางขึ้นลงเขานั้น ให้ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก ก.ม. ละ 0.10 บาท เฉพาะระยะทางที่เป็นลูกรังหรือทางขึ้นลงเขา

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมรถปรับอากาศ

อัตราค่าโดยสารดังกล่าวเป็นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางธรรมดา (ไม่ปรับอากาศ) สำหรับรถปรับอากาศ ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับรถปรับอากาศตาที่กำหนดไว้เดิม คือ

  1. รถมาตรฐาน 2 หรือปรับอากาศชั้น 2 ไม่มีห้องน้ำ ให้คิดค่าธรรมเนียม 40% ของค่าโดยสาร
  2. รถมาตรฐาน 1. หรือปรับอากาศชั้น 1 มีห้องน้ำ และรถมาตรฐาน 4 (ข) ให้คิดค่าธรรมเนียม 80% ของค่าโดยสาร
  3. รถมาตรฐาน 1.พิเศษ หรือปรับอากาศชั้น 1 มีห้องน้ำ และรถมาตรฐาน 4 (ข) พิเศษ ให้คิดค่าธรรมเนียม 110% ของค่าโดยสาร
  4. รถมาตรฐาน 1. หรือปรับอากาศชั้น 1 (VIP) มีห้องน้ำ และมาตรฐาน 4 (ก) ให้คิดค่าธรรมเนียม 180% ของค่าโดยสาร

อัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด 1 หมวด 4 และรถขนาดเล็ก ส่วนภูมิภาค

3.1  รถหมวด 1 ส่วนภูมิภาค          หมายถึง  เส้นทางรถโดยสารประจำทาง ซึ่งมีระยะทางส่วนใหญ่อยู่ภายในเขตเทศบาลใดเทศบาลหนึ่ง    เพื่อบริการประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง

3.2  รถหมวด 4 ส่วนภูมิภาค         หมายถึง  เส้นทางรถโดยสารประจำทางที่มีจุดต้นทางปลายทางอยู่ระหว่างจังหวัดกับอำเภอในจังหวัดเดียวกัน หรือระหว่างอำเภอกับอำเภอภายในจังหวัดเดียวกัน

3.3  รถขนาดเล็ก    หมายถึง การขนส่งคนและสิ่งของด้วยรถที่มีน้ำหนักรถและน้ำหนักบรรทุกรวมกันไม่เกิน 4,000 ก.ก.

คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางในการประชุมครั้งที่ 18/2546 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546  อนุมัติการกระจายอำนาจให้คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด พิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสาร รถโดยสารประจำทางหมวด 1 ส่วนภูมิภาค หมวด 4 ส่วนภูมิภาค รถขนาดเล็ก และรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อการรับจ้างที่บรรทุกผู้โดยสารได้เกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 9 คนภายในจังหวัด  พร้อมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดอัตราค่าโดยสารไว้ด้วย โดยให้ถือว่าอัตราค่าโดยสารที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดพิจารณากำหนดตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นอัตราค่าโดยสารที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางแล้ว  ดังนั้น ปัจจุบันอัตราค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารประจำทางภายในแต่ละจังหวัดจะมีค่าโดยสารที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับสภาพต้นทุนการเดินรถในแต่ละจังหวัด


อัตราค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

uttaradit Icon GPS ตามที่กรมการขนส่งกำหนด อ่าน 789 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา