สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ

uttaradit profile image uttaradit

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลอะไรบ้าง

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ.ร.บ. อำนวยความสะดวกฯ คู่มือสำหรับประชาชนซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ รวมถึงช่องการการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และร้องเรียนหากพบปัญหาจากการเข้ารับบริการจากภาครัฐ

 

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการมาจากไหน

หน่วยงานเจ้าของงานอนุญาตเป็นผู้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 

ข้อมูลที่อยู่ในคู่มือประชาชนในรูปแบบเอกสารกับข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเดียวกันหรือไม่

คู่มือสำหรับประชาชนที่อยู่ในเว็บไซต์ จะมีองค์ประกอบหลักตามที่ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ หน่วยงานเจ้าของงานอนุญาตสามารถจัดทำคู่มือฯ โดยเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการประชาชนรวมถึงรูปแบบการนำเสนอได้ ตามความเหมาะสม

 

หากต้องการคู่มือฯ ที่เป็นเอกสารจะขอรับได้ที่ใด

พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกฯ กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและจะต้องมีการเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนไว้ที่สถานที่ให้บริการ

 

หากข้อมูลไม่ชัดเจน จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ใดบ้าง

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหน่วยงานเจ้าของงานอนุญาต โดยจะมีช่องทางการติดต่อระบุไว้ในคู่มือสำหรับประชาชน

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

uttaradit Icon GPS ตามที่กรมการขนส่งกำหนด อ่าน 938 8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา
8 ปีที่ผ่านมา