เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

sompakpoom profile image sompakpoom
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

นศท.สมภาคภูมิ เผด็จพาล ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนบุญวัฒนา
ความคิดเห็น
loofy446 profile loofy446

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอบเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ประเทศไทยพัฒนา.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เราคนไทย  เรารัก  เราเทิดทูนในหลวงของเรา.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่ามาตั้งแต่อดีตจนตราบถึงวันนี้.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน.

กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมามากนัก ขอให้ชาวไทยทุกคนร่วมเทิดเกียรติสมกับที่เป็นคนไทย รักในสถาบันพระมหากษัตริย์.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี   พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ด้วยน้อมเกล้าเรารวมใจไทยทั้งผอง เราร่วมพ้องสามัคคีสมานฉันท์   เราทำดีถวายสัตย์ปฏิญาณ เราทำการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

สถาบันของปวงชนชาวไทย คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เราจงภูมิใจที่เรามี   พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เราจะเชิดชูและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ขยันมั่นเพียร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อในหลวงของเรา.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ขอให้พระองค์อยู่คู่ฟ้าแผ่นดินไทย .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ทรงพระเกษมสำราญ หายจากโรคภัยทั้งปวง .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

การทำดี  พูดดี  คิดดี  เป็นลูกที่ดีของท่าน  เรารักในหลวง.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

จอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือ ขวัญชาติ ขวัญประชา .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด.

กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ     ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้ ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศเราทุกคนคือคนไทย จงร้องเพลงชาติไทยด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อประกาศความเป็นชาติไทย.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

รวมใจภักดิ์  รักในหลวง.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

คนไทยทุกคนเทิดทูน ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่เป็นสุข.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระราชาผู้ยิ่งใหญ่สำหรับระชาชนชาวไทย.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี  ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ขอน้อมดวงจิตเพื่อถวายในหลวง.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ขยันมั่นเพียร  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อในหลวงของเรา..

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชากรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงหยุดการขัดแย้งต่างๆเพื่อถวายแก่ในหลวงของเรา

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรี ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจก็เอาไปมิได้ นอกจากความดี เราจงทำความดีถวายต่อในหลวงของเรากันเถอะคะ.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบของบ้านเมือง ถวายแก่พ่อหลวง.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง.

กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ขอให้พระองค์ทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาล.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

คนไทยทุกคนเทิดทูน ๓ สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันถึงไม่รักษาให้จงดี.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อย ทุกข์พระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทยได้อยู่เป็นสุข..

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ข้าพเจ้าจะเป็นข้าราชการที่ดีเพื่อพ่อหลวงของเรา.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ทรงยึดหลักศาสนา   ทรงศึกษาสรรพวิทยา.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ทรงนำมาปฏิบัติ   ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ทรงสร้างค่านิยม   ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ทรงสละหยาดพระเสโทเพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก).

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกร.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระทรงเป็น ยศยิ่งกว่า มหากษัตริย์  พระทรงเป็น นักปฏิบัติ สืบค้นหา  พระทรงเป็น นักคิด วิทยา  พระทรงเป็น นักพัฒนา คู่ฟ้าไทย .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” จงทำตามพระราชดำรัชของพ่ออยู่หัวเพื่อตอบแทนในหลวงเรา .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน  เรามาร่สมกันทำความดีถวายแด่ในหลวงกันเถอะคะ.

กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงสละเวลาเพื่อพบปะประชาราษฎร์ทุกหนทุกแห่งที่ประสบภัย.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พ่อหลวง คือ พ่อเรา  พ่อหลวง คือผู้ให้  พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง  พ่อหลวง คือผู้พอเพียง  พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริงทำ จริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ทรงสละสุขส่วนพระองค์ ทรงงานหนัก  เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา  ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา... โครงการหลวงช่วยปวงชน สองพระหัตถ์ ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ด้วยความรัก เทิดทูน อุ่นศรัทธา ร้อยชีวา ของพระองค์  ทรงพระเจริญ.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ขอพระองค์ทรงพระเจริญนิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เรารักพ่อหลวง.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอบเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เราคนไทยใจกตัญญู.

กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาขุ่มชื้น จากพื้นทรายกลับกลายเป็นดินดี  ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน  "เรารักในหลวง".

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เกิดมาอย่างไทย อยู่ที่ไหนต้องมีศักดิ์ศรีมันจะจนหรือมั่งมี แผ่นดินนี้เท่าเทียมความเป็นไทย
เลือดเคยไหลร่วงริน ทาแผ่นดินเอาไว้ป่าวประกาศให้ก้องไกล ว่าคนไทยรักชาติยิ่งชีวี
จะอยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี    หนึ่งชีวิตนี้ ขอยอมพลีไม่เสียดาย
ใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทาย
ใครจ้องทำลาย เราพร้อมจะยอมตาย เราไม่ยอม...

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์ .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม .

กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446

ร้อยใจไทยรวมเป็นหนึ่ง เพื่อถวายความจงรักภักดี ต่อพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ความแตกแยกไม่มี จงสร้างความสามัคคี เพื่อพ่อหลวง .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

คนไทยแม้จะมีจิตใจรักความสบายและมักทำตามใจตัวกันเป็นปกติ แต่ก็มีความสำนึกมั่นในชาติอยู่แทบทุกตัวตน ยามมีอันตรายเกิดขึ้นแก่บ้านเมือง เราก็รวมตัวกันได้เหนียวแน่นและถือวินัยได้เคร่งครัด .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ความดีนั้นทำยาก แต่ก็จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

คุณธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นประการหนึ่งได้แก่ การให้ คือการให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกัน ให้อภัยกัน ไม่ถือโทษกัน .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

หลากธรรมเนียมหลายที่มากี่ภาษาเชื้อชาติใดใด ฝากชีวิตบนพื้นดินไทย ทุกชีวิตทำมาหากินบนแผ่นดินสยาม ข้าวและน้ำที่กินทุกคำจดจำสำนึกคุณ ใต้แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พวกเราเป็นลูกของพ่อเกิดบนแผ่นดินของพ่อ หยุดทะเลาะกันถวายพ่ออยู่หัวของเราขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยตลอดกาลตลอดไป .

กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446

พอเพียง หมายถึง แต่ละคนมีพอมีพอกินก็ใช้ได้ ยิ่งถ้าทั้งประเทศพอมีพอกินก็ยิ่งดี ต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น ต้องพอประมาณและมีเหตุผล ปรัชญา.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

รักสามัคคีเพื่อพ่อแห่งไทย แผ่นดินนี้ มีสุข ด้วยองค์ พระทรงชัย บรรดาชาติชน ชื่นชมสมใจ ถวายบังคม เทิดไท้ ภูมิพลมหาราชา .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

จะตั้งมั่นทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆด้วยพระบรมเดชานุภาพ อาณาประชาราษฎร์จึงสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาอาชีวะ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติตลอดมา.

กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446

เป็นหยาดฝนโชยลมใจไทยทั่วถิ่น  เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้  พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย  ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระมหากษัตริย์ของไทย ทรงเป็น “กษัตริย์นักพัฒนา” จากการที่ทรงให้การสนับสนุนโครงการ เพื่อการพัฒนาในชนบทต่างๆ เป็นจำนวนมาก การอุทิศพระองค์ เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกรส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงได้รับความเคารพ และยกย่องจากทุกๆ ภาคส่วนของสังคมไทย .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระ.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

แผ่นดินนี้ ที่ข้ายืนอยู่ แต่ครั้งปู่ของปู่ อยู่อาศัยท่านหลั่งเลือด เสียเนื้อก็เพื่อใคร หากมิใช่พิทักษ์ไว้ให้ลูกหลาน  ลองตักก้อนดินก้อนนิด  ขึ้นพิศดู จะเห็นซากเถ้าของปู่อยู่สลอน หากปล่อยให้ไพรีมายียำชาติไทย แล้ววิญญานปู่ จะอยู่เป็นสุขได้อย่างไร .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น เพื่อที่ประชาชนจะได้อยู่ดีกินดี.

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

Long Live The King .

กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข .

กกพ.ศป.

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pirun Icon เรารักพระเจ้าอยู่หัว 12 อ่าน 7,960 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เราเทิดทูนสถาบัน 40 อ่าน 8,650 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เรารักในหลวง 14 อ่าน 6,323 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 46 อ่าน 6,612 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
noymessi10 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 31 อ่าน 5,664 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
fern111039 Icon เทิิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,935 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
aonapisit Icon ถวายพระพรในหลวง 6 อ่าน 7,524 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
35030 Icon ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20 อ่าน 5,308 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
nakrab Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,968 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
chammc Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 112 อ่าน 6,495 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
cseers Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 110 อ่าน 5,195 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา