[[LOAD FREE]]แนวข้อสอบนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ

papertestthai99 profile image papertestthai99

[[LOAD FREE]]แนวข้อสอบนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/548

แนวข้อสอบความรู้เกียวกับธรณีวิทยา
1. หินแบ่งออกเป็น 3 ชนิดตามข้อใด
ก. หินอัคนี หินชั้น หินแปร
ข. หินอัคนี หินตะกอน หินชั้น
ค. หินตะกอน หินแกรนิต หินชั้น
ง. หินแกรนิต หินตะกอน หินอัคนี

2. เมื่อหินอัคนีถูกแรงอัดนาน ๆ จนทับถมประสานตัวกันแน่นเกิดเป็นหินอะไร
ก. หินอัคนี
ข. หินชั้น
ค. หินแกรนิต
ง. หินบะซอลต์

3. สิ่งใดมีอิทธิพลมากที่สุดในการเกิดหินแปร
ก. แรงโน้มถ่วงของโลก
ข. พลังงานแสงอาทิตย์
ค. ความแปรปรวนของอากาศ
ง. ความร้อนความกดดันภายในโลก

4. หินศิลาแลงควรใช้ทำอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ทำป้ายชื่อ
ข. ทำถนน
ค. ทำครกหิน
ง. ทำกำแพงสถานที่สำคัญ

5. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการเกิดหินอัคนีมากที่สุด
ก. ซากพืช
ข. ซากสัตว์
ค. โคลนตม
ง. ลาวา

6. หินในข้อใดเรียงลำดับการเกิดได้ถูกต้อง
ก. หินไนส์ หินปูน ถ่านหิน
ข. หินดินดาน หินปูน หินไนส์
ค. หินแกรนิต หินทราย หินชนวน
ง. หินปูน หินอ่อน หินบะซอลต์

7. หินไนส์ใช้ทำประโยชน์ในด้านใดมากที่สุด
ก. ทำกระดานชนวน
ข. ทำครก ทำโม่
ค. ประดับอาคารบ้านเรือน
ง. เป็นส่วนผสมคอนกรีต

8. หินในข้อใดจัดเป็นหินแปร
ก. หินอ่อน หินไนส์
ข. หินปูน หินดินดาน
ค. หินแกรนิต หินบะซอลต์
ง. หินทราย หินแกบโบร

9. แร่ที่เกิดจากการทับถามของซากพืช คือข้อใด
ก. ยิบซั่ม
ข. ถ่านหิน
ค. กำมะถัน
ง. ตะกั่ว

10. การระเบิดภูเขาทำให้มีผลเสียในเรื่องใดมากที่สุด
ก. ดิน
ข. น้ำ
ค. อากาศ
ง. ป่าไม้

11. หลักฐานตามข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ก. แผ่นดินไหว
ข. ไฟไหม้ป่า
ค. การละลายของน้ำแข็งที่ขั้วโลก
ง. น้ำไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำ

13. หินในข้อใดคือหินอัคนี
ก. A, B
ข. B, D
ค. C, E
ง. D, F

14. หินในข้อใดที่มีลักษณะการเกิดเหมือนกัน
ก. A, D
ข. B, C
ค. C, F
ง. D, E

15. หินในข้อใดที่เป็นผลเกิดจากความร้อนและความกัดดันภายใต้ผิวโลก
ก. A, E
ข. B, D
ค. C, F
ง. D, F

16. ถ้าต้องการทำตุ๊กตาหินควรเลือกใช้หินชนิดใด
ก. หินแกรนิต
ข. หินทราย
ค. หินชนวน
ง. หินออบซิเดียน

17. แร่ชนิดหนึ่งมีสีขาว ความวาวคล้ายแก้ว เมื่อเอาเล็บขูดจะเป็นรอย แร่นี้น่าจะเป็นแร่ในข้อใด
ก. ตะกั่ว
ข. ดีบุก
ค. ยิปซัม
ง. ควอร์ตซ์

18. หลอดบรรจุยาสีฟันที่เราใช้ในปัจจุบันทำมาจากแร่ใด
ก. ดีบุก
ข. ตะกั่ว
ค. สังกะสี
ง. อะลูมิเนียม

19. เรานิยมใช้โลหะตะกั่วทำอะไร
ก. การก่อสร้าง
ข. ชุบโลหะกันสนิม
ค. ขั้วของแบตเตอรี่
ง. ส่วนผสมของสีทาบ้าน

คำชี้แจง ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ประกอบการตอบคำถามข้อ 10 – 12
เหล็กแท่งหนึ่งมีปริมาณ 10 cm3 มีมวล 78 กรัม และทองแดงมีปริมาตรเท่ากัน มีมวล 89 กรัม เมื่อกำหนดให้
ความหนาแน่นของสาร = มวลของสารปริมาตร
และความหนาแน่นสัมพันธ์ = ความหนาแน่นของสาร ความหนาแน่นของน้ำ

จงตอบคำถามต่อไปนี้

20. เหล็กแท่งนี้มีความหนาแน่นเท่าใด
ก. 0.78 g/cm3
ข. 7.08 g/cm3
ค. 7.8 g/cm3
ง. 78 g/cm3

20. เมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นของทองแดงกับเหล็กข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เหล็กมีความหนาแน่นเท่ากับทองแดง
ข. เหล็กมีความหนาแน่นมากกว่าทองแดง 2 เท่า
ค. ทองแดงมีความหนาแน่นมากกว่าเหล็ก 2 เท่า
ง. ทองแดงมีความหนาแน่นมากกว่าเหล็กประมาณ 1.1 เท่า

21. ความหนาแน่นสัมพันธ์ของทองแดงเท่ากับเท่าไร
ก. 7.8 g/cm3
ข. 8.9 g/cm3
ค. 7.8
ง. 8.9

22. การกระทำในข้อใดถือว่าเป็นการอนุรักษ์แร่
ก. ขุดแร่ส่งขายต่างประเทศเพื่อจะได้เงินตราเข้าประเทศมาก
ข. การนำเศษเหล็กที่ใช้แล้วมาหลอมทำเป็นเหล็กเส้น
ค. รถเก่าเมื่อเลิกใช้แล้วถอดเก็บชิ้นส่วนเอาไว้
ง. มีเงินซื้อทองเก็บไว้ที่บ้านมาก ๆ

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา