((ดาวน์โหลดฟรี))ถาม – ตอบ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

papertestthai99 profile image papertestthai99

((ดาวน์โหลดฟรี))ถาม – ตอบ แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์

 

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/642

 

1.คำว่า โลจิสติกส์ (logistics) มาจากภาษาใด
ตอบ มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า logistique ที่มีรากศัพท์คำว่า โลเชร์ (loger) ที่หมายถึงการเก็บ โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการขนส่งสินค้าทางการทหาร ในการส่งกำลังบำรุง ทั้งเสบียง อาวุธ กำลังพล เพื่อสนับสนุนการรบ หรือ กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บ จากอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

2.ปัจจุบัน โลจิสติกส์ หมายถึง
ตอบ ต้นทุนด้านการขนส่งของประเทศ

3.การจัดการโลจิสติกส์ หมายถึง
ตอบ กระบวนการจัดการ การเคลื่อนย้าย และจัดเก็บวัตถุดิบ และสินค้าจากผู้ขายวัตถุดิบ ไปยังผู้บริโภครายสุดท้าย

4.ปัจจุบันมีการแบ่งขอบเขตของโลจิสติกส์ เป็นกี่กลุ่ม อะไรบ้าง
ตอบ 2 กลุ่มกิจกรรมหลัก คือ
-โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) หรือ การจัดการวัสดุ (Material Management) จะสนับสนุนในการผลิตเป็นหลัก มีงานที่เกี่ยวข้องคือ การศึกษาความต้องการพื้นที่จัดเก็บและการเคลื่อนย้ายของวัตถุ ดิบ/สินค้า/ชิ้นส่วน บรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อและจัดหา การผลิต รวมถึงต้นทุนและบริการ เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มในกิจกรรทางเลือกที่ดีที่สุด

-โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics) หรือ การจัดการการกระจายสินค้า (Physical Distribution Management) จะสนองความต้องการในการขาย และการตลาดเป็นหลัก มีหน้าที่หลักคือ การจัดการคลังสินค้า และการขนส่ง โดยคลังสินค้าจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ต่างๆ ระบบจัดการคลังสินค้า และโครงสร้างการบริหารจัดการ ส่วนงานขนส่งจะเกี่ยวข้องกับการเลือกพนักงาน ที่มีทักษะ รูปแบบการขนส่ง วิธีการขนส่ง และมูลค่าจากการทำงาน

5.ลักษณะของ Logistics มีกี่แบบ อะไรบ้าง
ตอบ 2 แบบ คือ
-ลักษณะกิจกรรมเคลื่อนย้ายสินค้าแบบแยกส่วน เป็นลักษณะการดำเนินงาน โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสินค้า จะแยกออกเป็นส่วนๆ โดยไม่มีการสอดประสานกัน ต่างกิจกรรมก็จะดำเนินไปตามภารกิจหรือหน้าที่ของตนเอง

-ลักษณะการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบบูรณาการ (Integration Logistics) เป็นรูปแบบที่มีกระบวนการในการเคลื่อนย้ายสินค้าที่เป็นองค์รวมในการจัดการ วัตถุดิบ Raw Material และสินค้า (Goods) จาก Supply Source จนไปถึง Demand Source คือไปถึงผู้บริโภคหรือผู้ซื้อในลักษณะแบบ Just In Time โดยแต่ละกิจกรรมจะมีปฏิสัมพันธ์เชิงระบบในการสอดประสานกัน โดยอาศัยข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) การคาดคะเนความต้องการของลูกค้า (Demand Predictive) และการลดต้นทุนที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน Fixed Asset และใน Stock สินค้า โดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม Value Added ในตัวสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่าการจัดการแบบ Logistics ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนรวมที่ดีกว่า ก่อให้เกิดมีความได้เปรียบในการแข่งขัน

6.การที่จะพิจารณาว่าการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ ลักษณะใดที่จะเป็นรูปแบบที่จะเป็น Logistics หรือไม่ก็ให้ดูจากลักษณะใด
ตอบ
-การเพิ่มความคล่องแคล่ว (Speed) ให้กับธุรกิจ เน้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้าแบบ Just In Time และการขนส่งสินค้าที่เป็นลักษณะที่มีปฏิสัมพันธ์เชิงระบบในแต่ละกระบวนการ

-การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุน โดยวิธีการกระจาย ค่าใช้จ่าย (Cost Sharing) ไปยังบุคคลที่สาม (Outsourcing) เพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันเป็นสำคัญ (Core Competency)

-ทุกกระบวนการจะมีการเชื่อมโยงเป็นแบบบูรณาการ (Integration) และมีการอาศัยข้อมูลข่าวสารร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อความพอใจของ ลูกค้า (Customer Satisfaction)

-การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคาดคะเนความต้องการของตลาดและงานส่งเสริมการตลาด , กิจกรรมเสริมการผลิต , การจัดซื้อ , การเก็บรักษาสินค้า ,การกระจายสินค้า และการขนส่ง

7.ลอจิสติกส์แบบบูรณาการหรือแบบหนึ่งเดียวกัน (Integration Logistics) จะต้องให้ความสำคัญกับการจัดการกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าอะไร
ตอบ RIMS ซึ่งประกอบด้วย
-การจัดการความสัมพันธ์ (Relations)
-ข้อมูลสารสนเทศ (Information Technology)
-วัตถุดิบและสินค้า (Materials Management)
-ผู้ให้บริการ (Services Provider หรือ Outsources)

8.เป้าหมายที่สำคัญของ Logistics คืออะไร
ตอบ
-ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed Delivery)
-การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow)
-การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow)
-การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาด (Market Demand)
-ลดต้นทุนในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้าและการดูแลและขนส่งสินค้า (Cargoes Handling & Carriage Cost)
-เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการแข่งขัน (Core Competitiveness)

9.กิจกรรมที่สำคัญของโลจิสติกส์ ได้แก่กิจกรรมใด
ตอบ
-Order management/Customer service คือ การจัดการการรับหรือส่งสินค้า และ การบริการลูกค้า
-Packaging คือ การคัดเลือกบรรจุภัณฑ์เพื่อมาใช้บรรจุสินค้า
-Material handling คือ การขนถ่ายวัสดุภายในโรงงาน หรือ ในคลังสินค้า
-Transportations/Mode of transportations (Domestic & International) คือ การขนส่งสินค้าระหว่างสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
-Warehouse management (Layout, locations, control technology/equipment, facility) คือ การจัดการคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการวางผังสินค้า หรือ สถานที่ ที่จะตั้งคลังสินค้า
-Inventory control systems (Qty)/ material management คือ ระบบในการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนหรือกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-Supplier management/material management คือ การบริหารจัดการผู้ผลิตวัตถุดิบให้เรา (Supplier) เพื่อให้ได้ วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และ เพียงพอต่อความต้องการในเวลาที่เหมาะสม
-Distribution center/distribution hub คือ การกำหนดแหล่งที่ตั้งในการกระจายสินค้า เพื่อให้เกิดการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง
-Manufacturing/production control คือ ระบบควบคุมการผลิต

10.จุดเชื่อมต่อของเครือข่ายกระจายสินค้า ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
ตอบ
– โรงงานที่ทำการผลิตหรือประกอบผลิตภัณฑ์
-คลังพัสดุหรือที่เก็บสินค้า เป็นความคิดเกี่ยวกับคลังสินค้าแบบมาตรฐานเพื่อที่จะเก็บสินค้า (สินค้าคงคลังระดับสูง)
-ศูนย์กระจายสินค้า ใช้สำหรับกระบวนการสั่งสินค้าและการเติมเต็มคำสั่งซื้อ (สินค้าคงคลังระดับรองลงมา) และยังใช้สำหรับรับสินค้าที่ถูกตีกลับจากลูกค้าด้วย
-จุดโอนย้ายสินค้า เป็นจุดที่มีกิจกรรมการเปลี่ยนถ่ายสินค้า ซึ่งอาจจะมีการประกอบสินค้าใหม่ตามตารางการส่งสินค้า (เคลื่อนย้ายสินค้าเท่านั้น)
-ร้านขายของชำ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือ ร้านค้าปลีกลูกโซ่ สหกรณ์ผู้บริโภค เป็นจุดที่รวมกำลังซื้อของผู้บริโภค และบริษัทย่อยส่วนใหญ่มีบริษัทอื่นเป็นเจ้าของและแฟรนไชส์ เป็นเจ้าของจุดขายแม้ว่าจะใช้แบรนด์ของบริษัทอื่น

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา