(ฟรีแนวข้อสอบ) ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ

papertestthai99 profile image papertestthai99

(ฟรีแนวข้อสอบ) ถาม – ตอบ ภาพถ่ายทางอากาศ

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/591

1.รูปถ่ายทางอากาศ คืออะไร
ตอบ รูปถ่ายของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่บนพื้นโลกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยเป็นการถ่ายรูปจากอากาศยาน เช่น เครื่องบิน บอลลูน ยานอวกาศ

2.รูปถ่ายทางอากาศแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
ตอบ 2 ชนิด คือ รูปถ่ายดิ่ง และรูปถ่ายเฉียง
รูปถ่ายดิ่ง คือ รูปที่ถ่ายจากกล้องซึ่งตั้งแกนกล้องให้อยู่ในแนวที่ดิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นได้
รูปถ่ายเฉียง คือ รูปถ่ายที่เกิดจากแกนของกล้องเอียงไปมาก โดยรูปถ่ายเฉียงแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ รูปถ่ายเฉียงสูง และรูปถ่ายเฉียงต่ำ

3.รูปถ่ายเฉียงสูง คืออะไร
ตอบ รูปถ่ายที่ทำให้แกนของกล้องเอียงจากแนวดิ่งมากจนเห็นเส้นขอบฟ้าในรูปถ่าย

4.รูปถ่ายเฉียงต่ำ คืออะไร
ตอบ รูปถ่ายที่ทำให้แกนของกล้องเอียงจากแนวดิ่งแต่ไม่ปรากฏเส้นขอบฟ้าในรูป

5.การถ่ายรูปทางอากาศมีขั้นตอนอย่างไร
ตอบ กำหนดพื้นที่ให้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการและกำหนดแนวถ่ายรูปให้เป็นแนวขนานกัน โดยแนวขนานนี้จะกำหนดให้เป็นทิศทาง ออก-ตก หรือ แนวขนานทิศทาง เหนือ-ใต้ ก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะบริเวณที่ต้องการ โดยแนวเส้นขนานนี้ถูกเรียกว่า แนวบิน (flight lines) หรือ แถบบิน (flight strips) เมื่อกำหนดแนวบินได้แล้วจึงทำการถ่ายภาพโดยใช้เทคนิคถ่ายภาพแบบต่อเนื่อง โดยภาพถ่ายให้ครบแนวบินจนครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการและจะได้รูปที่เรียงลำดับต่อกัน ซึ่งรูปถ่ายที่ข้างเคียงกันจะมีส่วนเหลื่อมซ้อนกันประมาณร้อยละ 60 ซึ่งรูปถ่ายบริเวณที่ซ้อนกันนี้มีประโยชน์ในการใช้ดูภาพสามมิติ การบินถ่ายแบบต่อเนื่องจะต้องให้มีส่วนเกย (side lap)ของแต่ละแนวบินด้วย โดยส่วนเกยนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ส่วนนี้มีไว้เพื่อใช้ในการดูภาพสามมิติเช่นกันและมีไว้เพื่อต่อรูปภาพให้ต่อเนื่องเป็นรูปเดียวกัน การต่อรูปภาพนี้ เรียกว่า Mosaic

6.Aerial Cameras คืออะไร
ตอบ กล้องถ่ายรูปทางอากาศ

7.กล้องถ่ายรูปทางอากาศ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
ตอบ 4 ประเภท ได้แก่
1.กล้องถ่ายรูปแบบกรอบชนิดเลนส์เดี่ยว(Single lens frame cameras)
2.กล้องถ่ายรูปแบบกรอบชนิดหลายเลนส์ (Multilens frame cameras)
3.กล้องถ่ายรูปแบบแถบ (Strip cameras)
4.กล้องถ่ายรูปแบบจอกว้าง (Panoramic cameras)

8.กล้องถ่ายรูปทางอากาศชนิดใดที่นิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบัน
ตอบ กล้องถ่ายรูปแบบกรอบชนิดเลนส์เดี่ยว(Single lens frame cameras) เหมาะสำหรับการใช้ทำแผนที่ต่างๆ เนื่องจากให้รูปที่มีคุณสมบัติทางเรขาคณิตสูงที่สุด

9.กล้องถ่ายรูปชนิดใดที่ใช้ถ่ายรูปภูมิประเทศเป็นแถบจากขอบฟ้าหนึ่งถึงอีกขอบฟ้าหนึ่งในแนวที่ขวางกับแนวบิน
ตอบ กล้องถ่ายรูปแบบจอกว้าง (Panoramic cameras)

10.กล้องถ่ายรูปแบบจอกว้าง มีกี่แบบ อะไรบ้าง
ตอบ 2 แบบ คือ แบบใช้เลนส์หมุนได้กวาดภาพ และแบบที่ใช้ปริซึมหมุนได้ติดที่หน้าเลนส์

11.ภาพถ่ายทางอากาศแบ่งได้กี่ชนิด
ตอบ 4 ชนิด คือ
-ภาพแพนโครเมติก (Panchromatic Aerial Photography) หรือภาพขาวดำ
-ภาพสีปกติ (Normal Color Aerial Photography)
-ภาพขาวดำอินฟราเรด (Black and White Infrared Aerial Photography)
-ภาพสีอินฟราเรด (Infrared Aerial Photography)

12.ภาพแพนโครเมติก หรือภาพขาวดำ ใช้ในงานใด
ตอบ งานทำแผนที่ภูมิประเทศเพราะแสดงโครงสร้างของวัตถุได้ชัดเจน ภาพของพื้นผิวโลกปรากฏเป็นสีขาวดำที่มีความเข้มจางต่างกัน

13.ภาพชนิดใดเป็นภาพจากฟิล์มสีปกติที่ไวแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็น ฟิล์มใช้กับแว่นกรองกรองแสงที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและความสูงบิน
ตอบ ภาพสีปกติ

14.ฟิล์มอินฟราเรดใช้ร่วมกับอะไร
ตอบ แว่นกรองแสงที่ตัดแสงช่วงคลื่นที่ตามองเห็น

15.ภาพสีอินฟราเรด เป็นภาพที่มีลักษณะอย่างไร
ตอบ เป็นภาพอินฟราเรดที่ไวแสงในช่วงคลื่นที่ตามองเห็นและช่วงคลื่นอินฟราเรด ฟิล์มชนิดนี้ใช้กับแว่นกรองแสงที่ตัดแสงสีน้ำเงิน สีที่ปรากฏในภาพอินฟราเรดไม่ใช้สีธรรมชาติ เพราะวัตถุที่สะท้องแสงสีเขียว แสงสีแดงและแสงอินฟราเรด จะปรากฏในภาพถ่ายอินฟราเรดเป็น สีน้ำเงิน สีเขียว และสีแดง ตามลำดับ พืชพรรณซึ่งสะท้อนแสงอินฟราเรดมาก ปรากฏบนภาพเป็นโทนสีแดงเข้มจากแตกต่างกัน จึงมักเรียกว่า สีเท็จ (False Color)

16.รูปถ่ายทางอากาศ มีรายละเอียดอะไรบ้าง
ตอบ – หน้าปัดแสดงความสูง ใช้สำหรับหาระยะสูงบินโดยประมาณ
-หน้าปัดฟองระดับ ใช้สำหรับหาการเอียงของภาพโดยประมาณ
-หน้าปัดนาฬิกา ใช้หาเวลาขณะเปิดกล้องถ่ายภาพ เพื่อการวิเคราะห์เงาของวัตถุที่ปรากฏบนภาพถ่ายและยังช่วยบอกทิศทาง
-หน้าปัดวันเดือนปี ใช้บอกเวลาที่ทำการถ่ายภาพทำให้ทราบถึงฤดูกาลที่ทำการถ่ายภาพ

17.จุดที่ใช้ในการหาจุดกึ่งกลางภาพ เรียกว่าอะไร
ตอบ Fiducial Marks

18.ภาพถ่ายทางอากาศมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในงานใดบ้าง
ตอบ งานผลิตแผนที่ภูมิประเทศ งานรังวัดที่ดิน งานด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับการวางเส้นทาง การจัดทำแผนที่เพื่อการจัดเก็บภาษี แผนที่ดิน แผนที่ป่าไม้ แผนที่ธรณีวิทยา งานดาราศาสตร์ สถาปัตยกรรม โบราณคดี ธรณีสัณฐานวิทยา สมุทรศาสตร์ อุทกวิทยาและแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ธรรมชาติ นิเวศวืทยาและแหล่งแร่

19.ภาพถ่ายทางอากาศใช้ได้ดีเป็นพิเศษในงานใด
ตอบ งานรังวัดที่ดิน

20.งานขั้นแรกที่จะต้องทำในการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ คืออะไร
ตอบ การบินถ่ายรูปจากทางอากาศ เพื่อให้ได้ภาพถ่ายทางอากาศตามลักษณะอันพึงประสงค์ของการทำแผนที่ครอบคลุมบริเวณที่จะทำแผนที่นั้น

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา