((FREE))แนวข้อสอบ หลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น

papertestthai99 profile image papertestthai99

((FREE))แนวข้อสอบ หลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น

Cr : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/570

1.“หลักธรรมาภิบาล” มีชื่อเรียกว่าอย่างไร
ก. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข. หลักธรรมรัฐ
ค. บรรษัทภิบาล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

2.องค์ประกอบของหลักธรรมมาภิบาลมีกี่ข้อ
ก. 4 ข้อ
ข. 5 ข้อ
ค. 6 ข้อ
ง. 7 ข้อ
ตอบ ค. 6 ประการ

3.การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก. หลักคุณธรรม
ข. หลักนิติธรรม
ค. หลักความโปร่งใส
ง. หลักความรับผิดชอบ
ตอบ ข. หลักนิติธรรม

4.การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก. หลักความโปร่งใส
ข. หลักความคุ้มค่า
ค. หลักคุณธรรม
ง. หลักความมีส่วนร่วม
ตอบ ค. หลักคุณธรรม

5.การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก. หลักความโปร่งใส
ข. หลักความคุ้มค่า
ค. หลักความคุ้มค่า
ง. หลักความมีส่วนร่วม
ตอบ ก. หลักความโปร่งใส

6.การทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสาคัญ ๆ ของสังคม คือหลักธรรมมาภิบาลใด
ก. หลักความโปร่งใส
ข. หลักความคุ้มค่า
ค. หลักความคุ้มค่า
ง. หลักความมีส่วนร่วม
ตอบ ง. หลักความมีส่วนร่วม

7.ข้อใดกล่าวผิด
ก.เศรษฐกิจพอพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางและความไม่ประมาท
ข.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ
ค.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี
ง.ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
ตอบ ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด

8.ข้อใด ไม่เป็น ความหมายของคำว่า ความพอเพียง
ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ข. ความพออยู่ พอกิน
ค. ความมีเหตุผล
ง. ความพอประมาณ
ตอบ ข. ความพออยู่ พอกิน

9.ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นความหมายของคำว่าอะไร
ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ข. ความพออยู่ พอกิน
ค. ความมีเหตุผล
ง. ความพอประมาณ
ตอบ ง. ความพอประมาณ

10.การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ เป็นความหมายของคำว่าอะไร
ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ข. ความพออยู่ พอกิน
ค. ความมีเหตุผล
ง. ความพอประมาณ
ตอบ ค. ความมีเหตุผล

11.การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล .เป็นความหมายของคำว่าอะไร
ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
ข. ความพออยู่ พอกิน
ค. ความมีเหตุผล
ง. ความพอประมาณ
ตอบ ก. ความมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

12.เงื่อนไขการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องมีพื้นฐานตามข้อใด
ก. ความรู้ และคุณธรรม
ข. ความรู้ และเหตุผล
ค. ความรู้ และความมีภูมิคุ้มกัน
ง. ความรู้ และความประมาณ
ตอบ ก. ความรู้ และคุณธรรม

13.หลักเศรษฐกิจพอเพียงมีจำนวนกี่แบบ
ก. 2 แบบ คือ แบบขั้นต้น กับ แบบขั้นสูง
ข. 2 แบบ คือ แบบขั้นต้น กับ แบบก้าวหน้า
ค. 2 แบบ คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบขั้นสูง
ง. 2 แบบ คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบก้าวหน้า
ตอบ ง. 2 แบบ คือ แบบพื้นฐาน กับ แบบก้าวหน้า

14.ทฤษฎีใหม่มีกี่ขั้นตอน
ก. 5 ขั้นตอน
ข. 4 ขั้นตอน
ค. 3 ขั้นตอน
ง. 2 ขั้นตอน
ตอบ ค. 3 ขั้นตอน

15.หลักการทรงงานลักษณะทางสายกลาง คือข้อใด
ก. การพัฒนาต้องเอาคนเป็นตัวตั้ง
ข. ยึดหลัก ภูมิสังคม
ค. การพัฒนาต้องเริ่มจาก การพึ่งตนเองให้ได้ก่อน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา