((ดาวน์โหลดฟรี))แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

papertestthai99 profile image papertestthai99

((ดาวน์โหลดฟรี))แนวข้อสอบนักตรวจสอบภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/468

1. ข้อใดเกี่ยวกับกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ที่ไม่จริง
ก. นิยามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ข. ระบุทรัพยากรขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ค. วางพื้นฐานหลักการในการประเมินผลกิจกรรมการตรวจสอบภายใน
ง. ควรได้รับการอนุมัติโดยผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบน่าจะเป็นผู้อนุมัติในเรื่องใดมากที่สุด
ก. การเลื่อนตำแหน่งและปรับเงินเดือนพนักงานตรวจสอบภายใน
ข. ข้อสังเกตและคำแนะนำในรายงานตรวจสอบ
ค. ตารางปฏิบัติงานตรวจสอบ
ง. การแต่งตั้งหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ

3. การกระทำใดของผู้ตรวจสอบภายในเข้าข่ายละเมิดมาตรฐานเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ก. การปฏิบัติงานตรวจสอบในแผนกที่ตรวจสอบกำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งไปประจำการในอนาคตอันใกล้
ข. ลดขอบเขตของภารกิจเนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
ค. ร่วมสมาชิกในคณะทำงานเพื่อแนะนำมาตรฐานในการควบคุมให้กับระบบการจัดจำหน่ายสินค้าใหม่
ง. ทบทวนร่างสัญญาจ้างตัวแทนจัดซื้อก่อนลงนาม

4. เพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพตลอดการปฏิบัติภารกิจตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควร
ก. ทำให้แน่ใจได้ว่าข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับภารกิจทั้งหมดได้รับการบรรจุไว้ในแผนการตรวจสอบและมีการตรวจหาความผิดระเบียบหรือผิดปกติ
ข. ทำให้แน่ใจได้ว่าทุกการทดสอบได้รับการบันทึกไว้เป็นเอกสาร
ค. พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดระเบียบหรือผิดปกติ ตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจสอบ
ง. สื่อสารถึงคณะกรรมการตรวจสอบทันทีที่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือสิ่งผิดปกติใดๆ

5. ขณะที่ใกล้จบภารกิจการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในพบว่าผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดมีนิสัยชอบเล่นการพนัน ประเด็นเรื่องการพนันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจและผู้ตรวจสอบจำเป็นต้องจบการตรวจสอบตามกำหนด ผู้ตรวจสอบได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอต่อหัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบ แต่ไม่ได้ติดตามผลเพิ่มเติม การกระทำของผู้ตรวจสอบถือว่า
ก. เป็นการฝ่าฝืนประมวลจรรยาบรรณ เนื่องจากเก็บงำไม่รายงานข้อมูลอันมีนัยสำคัญ
ข. เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐาน เนื่องจากผู้ตรวจสอบไม่ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมในการติดตามผลสัญญาเตือนซึ่งอาจบ่งชี้ว่ามีการทุจริต
ค. ไม่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานหรือประมวลจรรยาบรรณ
ง. ทั้งข้อ ก และ ข

6. คำกล่าวข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการสองโครงการที่แข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรของการตรวจสอบที่มีอยู่จำกัด
ก. กิจกรรมที่ได้รับการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงกว่ากิจกรรมที่ได้รับร้องขอโดยฝ่ายจัดการเสมอ
ข. กิจกรรมที่มีงบประมาณสูงกว่า ถือได้ว่ามีความเสี่ยงกว่า กิจกรรมที่มีงบประมาณน้อยกว่าเสมอ
ค. ความเสี่ยงควรวัดได้จากเงินที่มีโอกาสหาได้หรือการเปิดเผยในทางลบต่อองค์กร
ง. ข้อ ก และ ข เท่านั้น

7. กิจกรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่กระทำอย่างเหมาะสม คือ
ก. ออกแบบระบบควบคุม
ข. ร่างขั้นตอนสำหรับระบบควบคุม
ค. ตรวจระบบควบคุมก่อนลงมือทำการ
ง. ติดตั้งระบบควบคุม

8. เครื่องมือการวางแผนการตรวจสอบที่ใช้ในการยืนยันการตรวจสอบที่ครอบคลุมและเพียงพอ คือ
ก. ตารางเวลาระยะยาว
ข. โปรแกรมการตรวจสอบ
ค. งบประมาณของแผนก
ง. กฎบัตรของแผนก (Charter)

9. การระบุพนักงานที่ไม่มีตัวตนอยู่จริงหรือที่ถูกไล่ออกไปแล้ว ผู้ตรวจสอบต้องใช้เทคนิคการตรวจสอบที่ใช้คอมพิวเตอร์ใด
ก. การจำลองคู่ขนานของการคำนวณรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการจ่ายเงินเดือน
ข. การทดสอบการยกเว้นของการหักรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการจ่ายเงินเดือน
ค. การคำนวณการจ่ายสุทธิอีกครั้ง
ง. การติดตามการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีของรายชื่อบุคคลที่จะได้จ่ายเงินเดือน

10. การตัดสินใจแก้ไขงบประมาณเวลา สำหรับการตรวจสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการบานปลายของงบประมาณเวลาควรเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. ทันทีหลังจากการสำรวจเบื้องต้นเสร็จแล้ว
ข. เมื่อเกิดการด้อยประสิทธิภาพที่สำคัญในระดับสูง
ค. เมื่อมีการมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบทำการตรวจสอบ
ง. ทันทีหลังจากขยายการทดสอบเพื่อพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของผลที่ได้

11. สถานการณ์ใดต่อไปนี้ที่โปรอกรมตรวจสอบภายในที่ได้มาตรฐานไม่ เหมาะสม
ก. สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานที่มีลักษณะคงที่ แต่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่สุด
ข. สภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน หรือกำลังมีการเปลี่ยนแปลง
ค. สถานที่ทำการหลายแห่งที่มีการปฏิบัติงานเหมือนกัน
ง. การตรวจสอบสินค้าคงคลังที่เป็นผลสืบเนื่องที่กระทำ ณ สถานที่ทำการเดียวกัน

12. ข้อใดบ่งชี้ให้เห็นถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้มากที่สุด
ก. การแทนที่ของฝ่ายจัดการหลังการยึดอำนาจที่รุนแรง
ข. การเปลี่ยนฝ่ายบริหารการเงินขององค์กรอย่างรวดเร็ว
ง. การตรวจสอบภาษีที่ได้คืนขององค์กรโดยรัฐบาล

13. รายการการทุจริตที่เกิดขึ้นมาเพื่อปิดบังการขโมยทรัพย์สินคือ
ก. เดบิตรายจ่าย และเครดิตทรัพย์สิน
ข. เดบิตทรัพย์สิน และเครดิตบัญชีทรัพย์สินอีกบัญชีหนึ่ง
ค. เดบิตรายได้ และเครดิตทรัพย์สิน
ง. เดบิตบัญชีอีกบัญชีทรัพย์สินหนึ่ง และเครดิตทรัพย์สิน

14. ในการตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงในรายได้ระหว่างปัจจุบัน มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ผู้ตรวจสอบควรใช้ขั้นตอนการทบทวนเชิงวิเคราะห์ข้อใด
ก. การถดถอยแบบ line อย่างง่ายของการเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุน ในระยะห้าปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
ข. การวิเคราะห์สัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงใน กลุ่มหลักทรัพย์การลงทุน ทุกๆ เดือน
ค. การวิเคราะห์แนวทางการเปลี่ยนแปลงในรายได้จากการลงทุนเป็นร้อยละของทรัพย์ทั้งหมดและของทรัพย์สินการลงทุนในช่วงห้าปีที่ผ่านมา
ง. การวิเคราะห์การถดถอยแบบ multiple โดยใช้ตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของกลุ่มหลักทรัพย์ การลงทุน และเงื่อนไขทางการตลาด

15. ขั้นตอนการตรวจสอบข้อใดต่อไปนี้ มีประสิทธิผลมากที่สุดในการตรวจจับการยักยอกเงินบริจาคครั้งใหญ่โดยผู้จัดการอาวุโสขององค์กรการกุศล
ก. ใช้ซอฟแวร์การตรวจสอบทั่วไปเลือกตัวอย่างใบเสร็จการบริจาคที่ยังไม่ได้เก็บเงินและยืนยันจำนวนเงินกับผู้บริจาค
ข. เลือกตัวอย่างที่รวมผู้บริจาครายใหญ่ทั้งหมดในสามปีที่ผ่านมา และเลือกตัวอย่างสถิติของผู้บริจาคอื่นๆ และขอให้ยืนยันการบริจาคทั้งหมดที่ให้กับองค์กร หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ค. เลือกตัวอย่างการค้นพบ (discovery sample) ของใยเสร็จรับเงิน และยืนยันจำนวนเงินในใบเสร็จกับผู้บริจาค พร้อมทั้งสืบสวนข้อแตกต่างที่มี
ง. ใช้ขั้นตอนการตรวจทางเชิงวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบการบริจาคที่เกิดขึ้นกับสถาบันประเภทเดียวกันอื่นๆ ในระยะเวลาเดียวกัน หากจำนวนเงินน้อยกว่ามาก หาตัวอย่างที่มีรายละเอียดของใบเสร็จรับเงิน และตรวจไล่ไปถึงใบแจ้งยอดของธนาคาร

16. ข้อใดแสดงถึงการสำรวจเบื้องต้นได้ดีที่สุด
ก. แบบสอบถามที่ได้มาตรฐาน ที่ใช้ในการหาความเข้าใจเรื่องวัตถุประสงค์ในการจัดการ
ข. ตัวอย่างทางสถิติที่ใช้ทบทวนทัศนคติ ทักษะ และความรู้ของพนักงานที่สำคัญ
ค. “walk-through” ของระบบการควบคุมทางการเงินเพื่อระบุความเสี่ยงและการควบคุมที่ดำเนินการในด้านความเสี่ยงเหล่านั้น
ง. กระบวนการที่ใช้ในการทำความคุ้นเคยกับกิจกรรมและความเสี่ยงเพื่อระบุจุดที่ควรจะเน้นในการตรวจสอบ

17. ผู้ตรวจสอบควรจะทำอย่างไร หากมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนกไม่แน่ชัด และทำให้การตีความคลาดเคลื่อน
ก. หาข้อตกลงกับผู้จัดการแผนกเพื่อหามาตรฐานมาใช้ในการวัดการปฏิบัติงาน
ข. ตัดสินว่าวิธีใดที่ดีที่สุดด้านนั้น และนำมาใช้เป็นมาตรฐาน
ค. ตีความตามมาตรฐานอย่างเข้มงวดที่สุด เพราะมาตรฐานคือข้อกำหนดขั้นต่ำที่จะยอมรับได้
ง. ละเว้นวิจารณ์ใดๆ ที่มีต่อมาตรฐานและการปฏิบัติงานของแผนกที่สัมพันธ์กับมาตรฐานเพราะการวิเคราะห์ดังกล่าวนั้นไม่มีความหมายอะไร

18. วัตถุประสงค์ของการกำหนดการลดต้นทุน (cost savings) คือ
ก. การตรวจสอบโปรแกรม (program audits)
ข. การตรวจสอบทางการเงิน (financial audits)
ค. การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ง. การตรวจสอบการปฏิบัติงาน

19. ข้อใดคือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องน้อยที่สุด ในการจัดตารางเวลาเพื่อตรวจสอบแผนกการซื้อหรือแผนกบุคคล
ก. มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในการปฏิบัติงานในแผนกใดแผนกหนึ่ง
ข. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพิ่มบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง
ค. มีโอกาสในการได้รับผลประโยชน์จากการปฏิบัติงานในแผนกใดมากกว่าอีกแผนกหนึ่ง
ง. มีศักยภาพสำหรับการสูญเสียในแผนกหนึ่งมากกว่าในอีกแผนกหนึ่ง

20. การละเมิดความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ คือข้อใด
ก. ทำการตรวจสอบแผนกที่ผู้ตรวจสอบกำลังจะได้รับเลื่อนตำแหน่งไปรับผิดชอบแผนกในนั้น
ข. ลดขอบเขตของการตรวจสอบเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณ
ค. มีส่วนร่วมในหน่วยงานเฉพาะกิจที่แนะนำมาตรฐานการควบคุมสำหรับระบบจ่ายสินค้าใหม่
ง. ทบทวนร่างสัญญาของหน่วยงานที่ทำการจัดซื้อก่อนมีการนำไปใช้

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ [email protected]
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
3 เดือนที่ผ่านมา
4 เดือนที่ผ่านมา
11 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา