[LOAD FREE]ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กองทัพอากาศ

papertestthai99 profile image papertestthai99

[LOAD FREE]ตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า กองทัพอากาศ

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/504

 

1. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ชายจีน แทนการถูกเกณฑ์แรงงานสมัยรัตนโกสินทร์เรียกว่า
1. ส่วยแทนแรง
2. เงินค่าราชการ
3. เงินรัชชูปการ
4. ค่าผูกปี้

2. หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติผ่านทางใด
1. ทางรัฐสภา
2. ทางคณะรัฐมนตรี
3. ทางศาล
4. ทางสมาชิกวุฒิสภา

3. แหล่งกำเนิดศาสดาของศาสนา และภาษาที่สำคัญของโลกคือทวีปใด
1. เอเชีย
2. อัฟริกา
3. ยุโรป
4. อเมริกาเหนือ

4. ทวีปเอเชียมีขนาดใหญ่กว่าทวีปที่เล็กที่สุดประมาณกี่เท่า
1. 3 เท่า
2. 4 เท่า
3. 5 เท่า
4. 6 เท่า

5. ประเทศบรูไนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 20 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวผิดเกี่ยวกับประเทศบรูไน
1. เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นสมาชิกของสมาคมอาเซียน
2. ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว มีภูมิอากาศประเภทป่าฝนเมืองร้อน
3. ทรัพยากรน้ำมันมีมากทำให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค
4. มีประมุขเป็นพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกับประเทศไทย มาเลเซีย และกัมพูชา

6. ข้อใดเป็นแม่น้ำนานาชาติของทวีปยุโรป
1. แม่น้ำเทมส์ แม่น้ำเชน
2. แม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบ
3. แม่น้ำโวลกา แม่น้ำอูราล
4. แม่น้ำโรน แม่น้ำโอเดอร์

7. คลองที่ช่วยย่นระยะทางการเดินทางจากทวีปยุโรป กับทวีปเอเชียคือข้อใด
1. คลองปานามา
2. คลองศีล
3. คลองสุเอช
4. คลองคอรินธ์

8. ช่องแคบที่กั้นระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปแอฟริกาคือข้อใด
1. บอสฟอรัส
3. เบริง
2. ยิบรอลตา
4. คุก

9. กลุ่มประเทศใดของทวีปที่ไม่เหมือนกับกลุ่มอื่น
1. ลักแชมเบิร์ก สวิตเซอร์แลนด์
2. กัวเตมาลา ฮอนดูรัส
3. โบลิเวีย ปารากวัย
4. ไนเจอร์ ชาด

10. แหล่งทรัพยากรแร่ธาตุข้อใดที่ไม่สัมพันธ์กับประเทศ
1. เม็กซิโก – เงิน
2. เอธิโอเปีย – น้ำมัน
3. ชิลี – ทองแดง
4. สวีเดน – เหล็ก

11. ถ้าท่านอยากจะชมสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทม์ท่านควรไปดูที่เมืองใด
1. อิสตันบูล
3. ลอนดอน
2. ปารีส
4. เอเธนส์

12. ผลประโยชน์ที่ชาวยุโรปได้รับจากการเดินทางไปยังทวีปแอฟริกามากที่สุดคือเรื่องใด
1. การตั้งสถานีการค้า
2. กอบโกยแร่ธาตุกลับไปเมืองแม่
3. การลงทุนทางการเกษตร
4. การค้าทาส

13. กิจกรรมทางเศรษฐกิจใดที่ขยายตัวเป็นอย่างมากในสมัยรัชกาลที่ 5
1. อุตสาหกรรมน้ำตาล – เหมืองแร่
2. การค้าของป่า – การทำป่าไม้
3. อุตสาหกรรมน้ำตาล – การทำนา
4. การทำนา – การทำป่าไม้

14. ข้อใดไม่ใช่พระราชกรณียกิจในการพัฒนาเศรษฐกิจในสมัยรัชกาลที่ 4
1. เลิกพระคลังสินค้า
2. เก็บภาษีขาเข้าในอัตราร้อยละ 3
3. ยกเลิกภาษีปากเรือ 1700 บาท และ 1500 บาท
4. สถาปนากรมพระคลังข้างที่

15. ข้อใดต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างไม่ถูกต้อง
1. สงครามโลกครั้งที่ 1 - ธงไตรรงค์
2. พระราชบัญญัติประถมศึกษา - พ.ศ. 2464
3. การใช้พุทธศักราชเป็นศักราชทางการ - รัชกาลที่ 6
4. ข้าราชการสวมเสื้อราชประแตนท์ - รัชกาลที่ 4

16. เพราะเหตุใดจึงต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
1. เพื่อความสงบเรียบร้อย
2. เพื่อความเป็นเอกภาพของสังคม
3. เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
4. เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น

17. สภาพธรรมชาติของทวีปเอเชียที่แตกต่างจากทวีปอื่นอย่างเด่นชัดคือข้อใด
1. มีเปลือกโลกที่ยังไม่สงบ คือภูเขาไฟระเบิดและแผ่นดินไหว
2. มีเนื้อที่อยู่บริเวณซีกโลกเหนือเกือบทั้งหมด
3. มีชายฝั่งทะเลเว้าแหว่ง และมีหมู่เกาะมากกว่าทวีปอื่น
4. มีลักษณะอากาศหลายแบบ และมีภูมิอากาศแบบมรสุมพัดผ่านเสมอ

18. การพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ความคิดของคนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดไปให้คนรุ่นหนึ่งและสืบทอดกันต่อมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรนั้น ก่อให้เกิดสิ่งใดต่อไปนี้
1. กฎหมาย
2. จารีตประเพณี
3. ความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม
4. วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาตินั้น

19. กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีกี่ประเทศ
1. 9 ประเทศ
2. 10 ประเทศ
3. 11 ประเทศ
4. 12 ประเทศ

20. ฤดูอากาศร้อนและแห้งแล้ง ฤดูหนาวมีฝนตก เป็นลักษณะอากาศแบบใด
1. ไทก้า
2. อบอุ่นชื้น
3. อบอุ่นชื้นภาคพื้นทวีป
4. เมดิเตอร์เรเนียน

21. ดินแดนใดที่ไทยต้องทำสัญญายกให้ฝรั่งเศส เพื่อแลกเปลี่ยนเมืองตราดและเกาะต่าง ๆใต้แหลมสิงห์จนถึงเกาะกูด
1. ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู
2. มะริด ทวาย ตะนาวศรี
3. พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ
4. อาณาจักรล้านนา

22. การปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงครองราชย์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ข้อใดเป็นการปฏิรูปในระยะเริ่มต้นที่พระองค์ทรงกระทำ
1. จัดตั้งกระทรวง 12 กระทรวง
2. ตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาในพระองค์
3. ปรับปรุงเขตการปกครองส่วนภูมิภาค ตั้งมณฑลเป็นภาค
4. ยกเลิกเมือง เอก โท ตรี จัตวา เป็น มณฑล เมือง อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน

23. ข้อใดเป็นพระราชกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ตรงเตรียม เปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งเป็นวิธีการเผยแพร่ประชาธิปไตย
1. พระราชทานรัฐธรรมนูญให้ประชาชน
2. ทรงตั้งดุสิตธานี เมืองจำลองประชาธิปไตย
3. ปล่อยนักโทษกบฏ ร.ศ. 130 ให้เป็นอิสระ
4. ริเริ่มการศึกษาภาคบังคับให้เข้าถึงประชาชน

24. การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึง 2 ครั้งเพื่อทรงปฏิบัติภารกิจเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ มีผลดีต่อประเทศไทย อย่างไรสำคัญที่สุด
1. ไทยสามารถทำการค้ากับขายกับต่างประเทศได้สะดวกขึ้น
2. ถ่วงดุลอำนาจจนไทยสามารถรักษาเอกราชได้
3. นำความเจริญกลับมาพัฒนาประเทศ
4. เพื่อรักษาพระองค์

25. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมมีผลมาจากอะไรมากที่สุด
1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
2. การเปลี่ยนแปลงทางคมนาคม
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
4. การเปลี่ยนแปลงทางศาสนา

26. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหา ต้องขอความช่วยเหลือจาก IMF
1. รายได้ลดลง เพราะตลาดต่างประเทศรับซื่อผลผลิตทางการเกษตรของไทยน้อยลง
2. มีการลงทุนระยะยาวจำนวนมาก ได้ผลตอบแทนทีละน้อยอย่างช้าๆ
3. มีการกู้เงินจากต่างประเทศ และการซื้อสินค้าจากประเทศมากเกินไป ทำให้เงินไหลออกมาก
4. มีการกู้เงินลงทุนในกิจกรรมที่มีความเสี่ยง และไม่ได้ผลตอบแทนมากมาย

27. ปัจจัยใดที่ทำให้สังคมไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว
1. การยึดมั่นในความเชื่อ ค่านิยมละวัฒนธรรมประเภณี
2. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
3. การติดต่อกับสังคมภายนอก
4. ไม่มีข้อใดถูก

28. หลักธรรมพื้นฐานในศาสนาพุทธ คือ...........
1. การรักษาศีล สมาธิเป็นนิจ
2. พระไตรปิฎก
3. พระอริยสัจสี่
4. ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

29. ระบบจตุสดมภ์ ซึ่งประกอบด้วยเวียง วัง คลัง นา เป็นระบบการปกครองที่ได้รับอิทธิพลมาจาก อาณาจักรใด
1. อาณาจักรขอม
2. อาณาจักรละโว้
3. อาณาจักรจักรทวารวดี
4. อาณาจักรศรีวิชัย

30. “เศรษฐกิจในสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม” ด้วยเหตุผลใด
1. เป็นอาชีพและรายได้หลักของประเทศ
2. มีระบบการชลประทานมากมายในเขตเพาะปลูก
3. มีดินที่อุดมสมบูรณ์
4. มีการแปรรูป

สนใจลงโฆษณา ติดต่อ [email protected]
ความคิดเห็น
ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน
7 เดือนที่ผ่านมา
8 เดือนที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา
1 ปีที่ผ่านมา