[[FREE]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้องถิ่น อปท. อบจ. อบต.

papertestthai99 profile image papertestthai99

[[FREE]]แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ท้องถิ่น อปท. อบจ. อบต.

ถาม – ตอบ ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว‏

1. การท่องเที่ยว หมายถึงอะไร
ตอบ การเคลื่อนที่ของคนจากที่เดิม ไปยังจุดหมายปลายทางอีกแห่งหนึ่งด้วยความสมัครใจ และเป็นการเดินทางไปแล้วกลับ เป็นการเดินทางชั่วคราว ใช้เวลาพำนัก ณ ที่จุดหมายปลายทาง เพื่อพักผ่อนพร้อมแสวงหาความสุข ความสบาย ประสบการณ์และความรู้ในชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วเดินทางกลับ ไม่ได้รับรายได้เพื่อยังชีพจากเจ้าของท้องถิ่นปลายทาง

2. การท่องเที่ยว ประกอบด้วยองค์ประกอบกี่ประการ อะไรบ้าง
ตอบ 3 ประการ ได้แก่
-คนหมายถึง นักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทาง (ด้วยความสมัครใจ)
-สถานที่ หมายถึง จุดหมายปลายทางหรือจุดผ่านที่เขาตั้งใจจะเดินทางไป
-เวลา หมายถึง ระยะเวลาที่เขาพำนักเพื่อแสวงหาความสุข ความสบาย ความรู้ หรือประกอบธุรกิจ (เป็นการชั่วคราว)

3. ในปัจจุบันระบบการท่องเที่ยวสากลได้จำแนกชนิดของการท่องเที่ยวเป็นอะไรบ้าง
ตอบ
-การท่องเที่ยวเพื่อความสนุก
-การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน
-การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
-การท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาแบ่งเป็น

4. ลักษณะของการท่องเที่ยว มีกี่แบบ อะไรบ้าง
ตอบ 3 แบบ ได้แก่
-การท่องเที่ยวส่วนบุคคล
-จัดขึ้นสำหรับตนเองและครอบครัว เพื่อนฝูง โดยใช้รถของตนเอง หรือ เช่า จัดทำกำหนดการเองว่าจะไปไหนไปเมื่อไร แวะพักที่ไหน เที่ยวที่ไหน ใช้เวลาเท่าไร งบประมาณเท่าไร
-การท่องเที่ยวแบบทัวร์หรือแบบนำเที่ยว
-นักท่องเที่ยวมาพบกันโดยมิได้นัดหมาย จ่ายเงินให้กับบริษัทนำเที่ยว นักท่องเที่ยวเลือกรายการที่ตรงกับต้องการของตน ขาดอิสระไปบ้าง แต่บริการทุกอย่างบริษัทท่องเที่ยวจัดการให้ ค่าใช้จ่ายจะน้อยกว่าการส่วนบุคคล

5. การท่องเที่ยวตามคาบเวลาของการท่องเที่ยว
-การท่องเที่ยวตามคาบเวลายาว การพักอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน เช่น นักโบราณคดีไปขุดซากไดโนเสาร์ที่กาฬสินธุ์นานกว่า 3 เดือนแล้ว , หนูนาไปเข้าค่ายเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ 1 สัปดาห์
-การท่องเที่ยวคาบเวลาสั้น การพักอยู่ ณ ที่นั้น ๆ 2 – 3 วัน แต่ไม่เกิน 10 วัน ประเภทนี้จำเป็นต่อธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมาก เช่น ไปเที่ยวเชียงใหม่ – เชียงรายในช่วงหยุดเทศกาลสงกรานต์
-การท่องเที่ยวแบบทัศนาจร ไม่มีการพักแรม ใช้เวลาท่องเที่ยวไม่เกิน 24 ชั่วโมง เช่น โรงเรียนนำนักเรียนไปเที่ยวอยุธยา
-การท่องเที่ยวจัดตามยานพาหนะที่ใช้ท่องเที่ยว เช่น แฟมิลี่แรลลี่ไปกาญจนบุรี ปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ , นั่งสามล้อรอบวัดพระแก้ว
-การท่องเที่ยวแบบบวก นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมาเที่ยวยังประเทศไทย
-การท่องเที่ยวแบบลบ นักท่องเที่ยวไทยไปเที่ยวต่างประเทศ

6. นักท่องเที่ยว หมายถึง
ตอบ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวและพำนักอยู่ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และไม่เกิน 60 วัน โดยมีวัตถุประสงค์มิใช่เพื่อการประกอบอาชีพ หรือมีรายได้จากท้องถิ่นนั้น ๆ
Transit คือ ผู้ที่อยู่ในระหว่างเดินทางยังไม่ถึงจุดหมาย ในระหว่างทางได้แวะหยุดพักกลางทาง เช่น รัฐกรณ์เดินทางไปญี่ปุ่นแต่เครื่องแวะที่ฮ่องกง (ที่ฮ่องกง รัฐกรณ์คือ Transit) , สุนทรีย์เดินทางไปอุบลราชธานีระหว่างทางเธอแวะทานอาหารที่สระบุรี (ที่สระบุรี สุนทรีย์ คือ Transit) เป็นต้น
Visitor คือ ผู้มาเยือน การไปสถานที่แห่งนั้นด้วยเหตุผลที่มิใช่การค้าหารายได้ และเป็นสถานที่ที่มิได้อาศัยอยู่เป็นประจำ เช่น ผู้ปกครองมาพบนักเรียนที่โรงเรียน หลานไปหายายที่หนองบัวลำภู เป็นต้น
Tourist คือ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวหรือผู้เยี่ยมเยือนที่ค้างคืนสถานที่แห่งนั้นไม่ต่ำกว่า 24 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 60 วัน เพื่อพักผ่อน พักฟื้น ทัศนศึกษา ประกอบศาสนกิจ แข่งกีฬา ติดต่อธุรกิจ ร่วมประชุม สัมมนา เช่น กรุ๊ปนี้ไปทัวร์ภาคเหนือ 7 วัน เป็นต้น
Excursionist คือ นักทัศนาจร หรือ ผู้เดินทางมาเยือนชั่วคราวไม่เกิน 24 ชั่วโมง การไปเที่ยวแบบวันเดียวกลับ ไม่พักค้างคืน เช่น โรงเรียนพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น

7. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หมายถึง
ตอบ การประกอบกิจกรรมด้วยการนำปัจจัยการผลิตต่างๆ มาผลิตบริการอย่างใดอย่างหนึ่งด้านการท่องเที่ยว ที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายหรือความพึงพอใจ และขายบริการด้านการท่องเที่ยวนั้นให้แก่ผู้เยี่ยมเยือน

8. สินค้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เหมือนหรือต่างจากสินค้าของอุตสาหกรรมอื่นๆ อย่างไร
ตอบ
-เป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Goods) สินค้าของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวคือการให้ “บริการ” ผู้บริโภคหรือผู้มาเยี่ยมเยือนไม่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้ ผู้มาเยี่ยมเยือนเพียงแต่ได้รับความพึงพอใจจากสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้รับเท่านั้น บุคลากรที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจึงมีความสำคัญอย่างมาก

-เป็นสินค้าที่ไม่มีการเคลื่อนที่ไปหาผู้บริโภค ผู้บริโภคต้องเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการ ณ สถานที่ผลิตนั้นเอง ซึ่งหมายถึงสถานที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวต่างๆ

-เป็นสินค้าที่ไม่สูญสลาย เป็นสินค้าและบริการที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกหลายครั้ง ในบางครั้งต้องดูแลรักษาและบำรุงให้คงอยู่ในสภาพที่ดีและเสียหายน้อยที่สุด
เป็นสินค้าที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนกรรมสิทธิ์ก็ได้ เนื่องจากสินค้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งที่เมื่อผู้เยี่ยมเยือนได้ซื้อสินค้าแล้ว สินค้าบางประเภทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ อาทิ อาหาร ของที่ระลึก เป็นต้น แต่บางประเภทเพียงแค่ได้สิทธิ์ในการใช้ หรือชม อาทิ การจ่ายค่าห้องโรงแรม ไม่ใช่การได้เป็นเจ้าของห้อง เพียงแต่ได้สิทธิ์ในการเข้าพักตามระยะเวลาที่ตกลง เมื่อเข้ามาที่น้ำตก ทะเล ภูเขา ผู้เยี่ยมเยือนไม่ได้เป็นเจ้าของน้ำตก ทะเล ภูเขา เพียงแต่ได้เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภท “บริการ” อาทิ รอยยิ้ม ความช่วยเหลือ การดูแล ผู้เยี่ยมเยือนเพียงแต่ได้รับ “บริการ” เหล่านั้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ได้เป็นเจ้าของ

9. องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้แบ่งออกได้เป็นอะไรบ้าง
ตอบ -องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักท่องเที่ยว (องค์ประกอบหลัก)
1. สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว
2. ธุรกิจการคมนาคมขนส่ง
3. ธุรกิจที่พักแรม
4. ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร
5. ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

-องค์ประกอบที่สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว (องค์ประกอบเสริม)
1. ธุรกิจจำหน่ายสินค้าที่ระลึก
2. ธุรกิจ MICE
3. การบริการข่าวสารข้อมูล
4. การอำนวยความสะดวกทางด้านความปลอดภัย
5. การอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกเมือง

10. วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ได้แก่
ตอบ 1.การท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานและพักผ่อน (Holiday)
2.การท่องเที่ยวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (Business)
3.การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism)

รูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
– การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
– การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
– การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา

11. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจมีความสำคัญอย่างไร
ตอบ
-เป็นแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศ
-ช่วยลดปัญหาการขาดดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ
-ช่วยสร้างอาชีพและการจ้างงาน
-ช่วยให้เกิดการกระจายรายได้
-ช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตทางเศรษฐกิจทางสังคมและวัฒนธรรม
-ช่วยยกมาตรฐานการครองชีพของคนในท้องถิ่น
-ช่วยสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่สังคม
-ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
-ช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
-ช่วยลดปัญหาความแออัดในเมืองหลวง
-ช่วยเกิดให้เกิดการนำทรัพยากรที่ไร้ค่าในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่า

ทางด้านการเมือง
-ช่วยสร้างสันติภาพและความสามัคคี
-ช่วยส่งเสริมความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา