โหลดฟรีแนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ

papertestthai99 profile image papertestthai99

โหลดฟรีแนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ

 

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/543

1. Specialist, audio – visual and other teaching aids คือ
ก. นักดนตรี
ข. นักประชาสัมพันธ์
ค. นักจัดรายการ
ง. นักโสตทัศนศึกษา
ตอบ ง. นักโสตทัศนศึกษา

2. ข้อใดคือคุณสมบัติของนักโสตทัศนศึกษา
ก. มีความรู้ในการออกแบบสื่อต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ข. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
ค. มีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดคือหน้าที่ของนักโสตทัศนศึกษา
ก. จัดหาและเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสม และพร้อมสำหรับการนำเสนอ
ข. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขององค์กร หรือสถาบันการศึกษาให้มีการใช้โสตทัศนูปกรณ์อย่างเต็มประสิทธิภาพและศักยภาพ
ค. ศึกษางานและวางแผนการจัดทำ หรือจัดหาโสตทัศนูปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภทหรือตามวัตถุประสงค์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

4. ผู้ใด ไม่มี คุณสมบัติของการเป็นนักโสตทัศนศึกษา
ก. บ๊อบมีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดทำสื่อการสอนและการนำเสนอผลงาน
ข. เล็กมีความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์
ค. พงษ์ไม่ค่อยคุยกับใครและขาดการทำงานเป็นทีม
ง. อ้อมมีความรักงานในอาชีพ
ตอบ ค. พงษ์ไม่ค่อยคุยกับใครและขาดการทำงานเป็นทีม

5. สื่อที่นิยมใช้ในงานประชาสัมพันธ์มากที่สุดในปัจจุบันคือสื่อชนิดใด
ก. วีดิทัศน์
ข. วิดีโอ
ค. กล้องถ่ายรูป
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข

6. ข้อใด ไม่ใช่ เทคนิคขั้นตอนกระบวนการผลิตรายการ
ก. การเขียนบท
ข. การวางแผนการผลิต
ค. การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ง. การประชาสัมพันธ์
ตอบ ง. การประชาสัมพันธ์

7. Public Relations คืออะไร
ก. การผลิตสื่อ
ข. การประชาสัมพันธ์
ค. การวางแผนการผลิต
ง. การกระจายสื่อ
ตอบ ข. การประชาสัมพันธ์

8. การกำหนดประเภทของสื่อเพื่อการประชา สัมพันธ์ จะต้องคำนึงถึงอะไร
ก. ลักษณะที่เป็นรูปธรรม
ข. ลักษณะที่พัฒนาได้ประโยชน์ในปัจจุบัน
ค. ศักยภาพเพื่ออนาคต
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ

9. “ศิลปะแห่งการถ่ายทอดข่าวสาร ความรู้สึกนึกคิดและทัศนคติจากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่ง” เรียกว่า
ก. การประชาสัมพันธ์
ข. การติดต่อสื่อสาร
ค. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ข. การติดต่อสื่อสาร

10. เครื่องมือหรือตัวกลางที่ใช้ในการนำข่าวสาร เรื่องราว จากองค์กรหรือหน่วยงานไปสู่ประชาชน เรียกว่า
ก. การประชาสัมพันธ์
ข. การติดต่อสื่อสาร
ค. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์
ค. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ค. สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา
5 ปีที่ผ่านมา