[[DOWNLAOD FREE]]แนวข้อสอบนักสัตววิทยาปฏิบัติการ

papertestthai99 profile image papertestthai99

[[DOWNLAOD FREE]]แนวข้อสอบนักสัตววิทยาปฏิบัติการ

ขอขอบคุณที่มาแนวข้อสอบ : https://www.แนวข้อสอบราชการไทย.com/webboard/viewtopic/544


1. การระบาดของศัตรูพืชในแปลงการเกษตร เกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด
ตอบ เกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เข้าไปทำลายระบบนิเวศ เช่น การทำลายสภาพแวดล้อม การหักล้างถางพง การตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย การเปลี่ยนพื้นที่ป่ามาทำเป็นพื้นที่การเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดเดียวเป็นพื้นที่กว้าง ๆ การกระทำเหล่านี้ที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนเป็นสาเหตุให้ความสมดุลของธรรมชาติสูญเสียไป

2. ระบบนิเวศ(ecological system หรือ ecosystem) หมายถึง
ตอบ พื้นที่หน่วยหนึ่งซึ่งเล็กหรือใหญ่ก็ได้ที่ประกอบไปด้วยสังคมสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับสิ่งไม่มีชีวิต โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ของตนเองและควบคุมกันเองตลอดเวลา

3. ประชากร(population) หมายถึง
ตอบ กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน(same species)มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม สามารถผสมพันธุ์กันได้ มีการเกิด การตาย การอพยพเข้าและอพยพออก ประชากรในแต่ละกลุ่มซึ่งจะขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือปัจจัยทางชีวภาพและปัจจัยทางกายภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมขนาดของประชากรให้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงได้ ขนาดของประชากรจึงมีความเปลี่ยนแปลง(population dynamics)อยู่เสมอ

4. ชุมชน(community) หมายถึง
ตอบ กลุ่มประชากรที่อยู่รวมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในพื้นที่หนึ่ง ๆ ประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิหลายชนิด มีความสัมพันธ์กันในระดับชั้นของอาหาร(trophic levels) ได้แก่
1. ผู้ผลิตขั้นต้น(primary producers)
2. ผู้บริโภคขั้นต้น(primary consumers)
3. ผู้บริโภคขั้นที่สอง(secondary consumers)
4. ผู้ย่อยสลาย(decomposers)

5. ผู้ผลิตขั้นต้น(primary producers) หมายถึง
ตอบ สิ่งมีชีวิตที่มีคลอโรฟิลล์ สามารถสังเคราะห์อาหารได้ด้วยตนเอง(autotroph) โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี เช่น การสังเคราะห์แสง วงจรเคร็บ(Kreb’s cycle) และวงจรอื่น ๆ ที่อยู่ในกระบวนการผลิต ได้แก่ พืชชนิดต่าง ๆ นอกจากนั้นแล้วยังพืชยังสามารถสะสมอาหารหรือธาตุอาหารให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น ได้อีกด้วย

6. ผู้บริโภคขั้นต้น(primary consumers) หมายถึง
ตอบ สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้ด้วยตนเอง(heterotroph) ต้องอาศัยกินผู้ผลิตขั้นต้น ซึ่งได้แก่ สัตว์ที่กินพืช(herbivorous) เช่น แมลง กระต่าย วัว ควาย และวัชพืชบางชนิด

7. ผู้บริโภคขั้นที่สอง(secondary consumers) หมายถึง
ตอบ สัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกัน(carnivorous) เช่น นกกินหนอน เสือกินวัวควาย ด้วงเต่าลายกัดกินเพลี้ยอ่อนเป็นอาหาร แตนเบียนทริโครแกรมมาทำลายหนอนกออ้อย เชื้อแบคทีเรีย Bacillus thruringensis ทำลายหนอนเจาะสมอฝ้าย เชื้อราไตรโคเดอมาทำลายเชื้อราโรคพืช

8. ผู้ย่อยสลาย(decomposers)หมายถึง
ตอบ สิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายพืชและสัตว์หรือกินซากเน่าเปื่อย(scavengers) เช่น แมลงบางชนิด เห็ด รา และแบคทีเรียบางชนิด

9. ความหลากหลายทางชีวภาพ(biodiversity) หมายถึง
ตอบ ความหลากหลายของสายพันธุ์และชนิดของสิ่งมีชีวิตในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

10. ความหลากหลายทางชีวภาพ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ตอบ 3 ประเภท ได้แก่
1. ความหลากหลายของชนิด(species diversity)
2. ความหลากหลายทางพันธุกรรม(genetic diversity)
3. ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา(ecological diversity)

ความคิดเห็น

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา
4 ปีที่ผ่านมา