เทิดทูนพระมหากษัตริย์

guest profile image guest
ป็นพลัง ของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศ
พระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผอง
หกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง
ธ ทรงครอง ราชย์รวม หกสิบปี

มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ขอประกาศ เทิดไท้องค์ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วธานี
ขอบารมี คุ้มองค์ พระทรงธรรม์ 

พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน


ขอพระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่าน
ให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง
ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง 
เป็นมิ่งขวัญของปวงชน ตราบนานเท่านาน 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ


ความคิดเห็น
loofy446 profile loofy446
หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 


บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใดมีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 


บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 
ดวงใจของคนทั้งชาติ


บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า 

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 


บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 


บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวงบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุขรูปในหลวงของเรา

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป ขอพระองค์ทรงพระเจริญบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรมบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทยบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไปบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรมบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทยบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวงบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้าบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุขบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไปบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรมบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชันจะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติบก.กกพ.ศป.

somppp profile somppp

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงปกป้องคุ้มครองพระองค์ท่าน

ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป

ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

somppp profile somppp

เหนือเกล้าชาวประชา คือพระราชาของพวกเรา

ขอทรงพระเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ตลอดไป

ขอให้พระองค์ทรงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
loofy446 profile loofy446
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดินบก.กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานบก.กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

บก.กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย
เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
บก.กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446
รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ
รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุขรูปในหลวงของเรา

บก.กกพ.ศป.loofy446 profile loofy446
ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


บก.กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446
ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
บก.กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446
พระองค์ทรงปกครองประเทศชาติด้วยทศพิธราชธรรม

บก.กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไปบก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ
รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุขรูปในหลวงของเรา

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ถึงตัวตายวายชีวา จะขอเป็นข้าฝ่าพระบาททุกชาติไป
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
สถาบันพระมหากษัตริย์ดำรงอยู่คู่ราชอาณาจักรไทย

บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน


---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย
เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.


loofy446 profile loofy446
ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน

---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ


---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ


---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ด้วยพระบารมีเราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน


---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ในหลวงพระองค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ


---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
สถาบันชาติศาสน์ กษัตริย์
เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
การกระทำความดีถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้


---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
พระบารมีของในหลวงจะช่วยปกปักษ์รักษาให้บ้านเมืองไทยอยู่ร่มเย็นเป็นสุข


---------------------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย----------------------------------------------------------บก.กกพ.ศป.
loofy446 profile loofy446
จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้นจากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน
ด้วยพระบารมีของทั้งสองพระองค์----------------------------------------------------------บก.กกพ.ศป.
loofy446 profile loofy446
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย


----------------------------------------------------------บก.กกพ.ศป.
loofy446 profile loofy446
ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

----------------------------------------------------------บก.กกพ.ศป.
loofy446 profile loofy446
พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

----------------------------------------------------------บก.กกพ.ศป.
loofy446 profile loofy446
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาวไทยทั้งแผ่นดิน


-----------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.

loofy446 profile loofy446
ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร
ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


-----------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.
loofy446 profile loofy446
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป-----------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.
loofy446 profile loofy446
รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ
-----------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.
loofy446 profile loofy446
รูปที่มีทุกบ้าน รูปนั้นมีคุณค่าทางจิตใจ
รูปที่ทำให้คนไทยมีความสุขรูปในหลวงของเรา
-----------------------------------------------------------------
บก.กกพ.ศป.
noptip profile noptip
 

ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและ ซื่อสัตย์สุจริตต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
noptip profile noptip

                                         พัน.รพศ.ศสพ.ร้อย.1   

พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพื่อพสกนิกรไทยมายาวนาน ขอพระองค์จงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ประกาศล่าสุดในบอร์ดเดียวกัน

pirun Icon เรารักพระเจ้าอยู่หัว 12 อ่าน 7,960 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เราเทิดทูนสถาบัน 40 อ่าน 8,651 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
jirayutinf53 Icon เรารักในหลวง 14 อ่าน 6,323 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
thanomsak Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 46 อ่าน 6,612 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
noymessi10 Icon เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 31 อ่าน 5,664 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
fern111039 Icon เทิิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,935 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
aonapisit Icon ถวายพระพรในหลวง 6 อ่าน 7,525 6 ปีที่ผ่านมา
6 ปีที่ผ่านมา
35030 Icon ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 20 อ่าน 5,308 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
nakrab Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 48 อ่าน 5,968 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
chammc Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 112 อ่าน 6,495 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา
cseers Icon โพสเทิดทูลพระมหากษัตริย์ 110 อ่าน 5,195 7 ปีที่ผ่านมา
7 ปีที่ผ่านมา